Bekendmaking besluit vaststelling geactualiseerde Legger Watersystemen en zones Waterschapsverordening

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 27 september 2022 op grond van artikel 5.1 Waterwet en 78 lid 2 Waterschapswet besloten tot actualisatie van de Legger Watersystemen. Tevens worden er wijzigingen doorgevoerd in de zones van de waterschapsverordening. Deze treedt in werking als de Omgevingswet in gaat.

Wat is de legger?

Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet voor het gehele gebied een legger voor de watersystemen vastgesteld. Deze legger is een set van kaarten, tabellen en een leeswijzer. Hierin staan gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van watergangen, bergingsgebieden, kaden en kunstwerken. In de legger wordt ook vermeld wie, waar en waarvoor, verantwoordelijk voor het onderhoud.

Waarom wordt de Legger Watersystemen geactualiseerd?

De Legger Watersystemen is voor het laatst geactualiseerd op 16 maart 2021. Sinds die tijd zijn er (water)vergunningen aan derden verleend en projectplannen Waterwet (projecten van het waterschap zelf) tot uitvoering gebracht. Ook is aan de kwaliteit van de legger gewerkt door foutjes te corrigeren. Dit kan ook gaan om kleine wijzigingen. Tot slot worden er enkele ‘structurele’ wijzigingen doorgevoerd. Onder andere zijn afsluiters en kade-overlaten als nieuwe objecten toegevoegd aan de legger. Ook zijn persleidingen onderdeel geworden van duikers.

De Waterschapsverordening, met daarbinnen de zones, is op 11 mei 2021 vastgesteld. Deze zones worden net als de leggers geactualiseerd als gevolg van fysieke wijzigingen en correcties.

Samenhang met overige besluiten

Samen met de legger van watersystemen worden ook de legger van waterkeringen, een algemene regel voor waterkeringen en de zones van de Waterschapsverordening vastgesteld. Deze laatste treedt naar verwachting per 1 januari 2023 in werking.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit ten behoeve van de actualisatie van de leggers heeft vanaf 24 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Eenieder was in de gelegenheid gesteld gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling zienswijze(n) naar voren te brengen. In deze periode zijn 3 zienswijzen ontvangen op de legger watersysteem. Deze zienswijzen zijn van een reactie voorzien. De reactienota is als bijlage toegevoegd aan dit besluit. De zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging van de legger.

Wanneer treedt de legger in werking

De geactualiseerde legger treedt in werking op het moment van publicatie van dit besluit.

Inzage en vragen

U kunt de leggers en zones van de waterschapsverordening via de website van het waterschap Rijn en IJssel bekijken via www.wrij.nl/actualisatielegger.

U kunt de definitieve legger eventueel ook tijdens kantooruren digitaal inzien op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem. U kunt hiervoor een afspraak maken met de unit Waterbeheer via telefoonnummer (0314) 369369. Een medewerker van het waterschap kan u desgewenst hulp bieden bij het inzien van de legger.

Beroep

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het onderhavige besluit kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Gelderland. Beroep is mogelijk voor zover met het onderhavige besluit in de leggers onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen en voor zover de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd. Het beroep dient ingesteld te worden bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Het beroepschrift moet tenminste bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, de gronden van beroep en een handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het genomen besluit niet. Naast het indienen van een beroepschrift kunt u daarom ingeval van onverwijlde spoed een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, op het hiervoor genoemde adres. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, de gronden van het verzoek, de reden van spoedeisendheid, handtekening en een afschrift van het beroepschrift.

U kunt het beroep en een verzoek tot een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via Externe link:https://loket.rechtspraak.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor meer informatie hierover op de genoemde website. Voor het indienen van een beroepschrift en een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de unit Waterbeheer, telefoonnummer (0314) 369369.

 

Naar boven