Bekendmaking besluit tot actualisatie en vaststelling van de wijzigingen in de Legger Waterkeringen

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 27 september 2022 op grond van artikel 5.1 Waterwet en 78 lid 2 Waterschapswet besloten tot actualisatie van de Legger Waterkeringen.

Wat is de legger

Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet een legger voor de Waterkeringen vastgesteld. Deze legger is een register van kaarten, tabellen en een leeswijzer waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van waterkeringen zijn vastgelegd. In de legger wordt ook vermeld wie, waar en waarvoor, verantwoordelijk is ten aanzien van het onderhoud.

Waarom wordt de Legger Waterkeringen geactualiseerd

Sinds de vorige vaststelling van de legger zijn er (water)vergunningen aan derden verleend en projectplannen Waterwet (projecten van het waterschap zelf) tot uitvoering gebracht en opgeleverd. Ook is aan de kwaliteit van de legger gewerkt door fouten te corrigeren, dit kan ook gaan om kleine (geometrische) wijzigingen. Deze gewijzigde omstandigheden moeten vastgelegd worden in de legger. Dit gegeven maakt dat er aanleiding is de legger te actualiseren door wijzigingen in de legger vast te stellen.

Samenhang met de Waterschapsverordening

De Waterschapsverordening treedt in werking op het moment dat de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt. Naar verwachting zal dat per 1 januari 2023 het geval zijn. Op dat moment vervangt de Waterschapsverordening de Keur en de algemene regels. In de legger zijn de zones rondom onze waterstaatswerken opgenomen waar onze regels gelden. Deze zones worden, na inwerkingtreding van de Waterschapsverordening, onderdeel van de Waterschapsverordening. De Waterschapsverordening, met daarbinnen de zones, is op 11 mei 2021 vastgesteld. Deze zones worden net als de leggers geactualiseerd als gevolg van fysieke wijzigingen en correcties.

Samenhang met algemene regel “werken en werkzaamheden in en aan bestaande permanente bebouwing in de kernzone (KZ), beschermingszone (BZ) en het profiel van vrije ruimte (PVVR) van de waterkering’’

Samen met de legger van waterkeringen worden ook de legger van watersystemen, de genoemde algemene regel voor waterkeringen en de zones van de Waterschapsverordening vastgesteld. Deze laatste treedt naar verwachting per 1 januari 2023 in werking bij het in werking treden van de Omgevingswet.

Met de algemene regel moet de regeldruk verminderen, door reguliere werkzaamheden in en aan bestaande bebouwing in de zoneringen van een waterkering, onder voorwaarden vrij te stellen van de vergunningplicht.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit ten behoeve van de actualisatie van de leggers heeft vanaf 24 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Eenieder was in de gelegenheid gesteld gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling zienswijze(n) naar voren te brengen. In deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen op de legger waterkeringen.

Wanneer treedt de legger in werking

De geactualiseerde legger treedt in werking op het moment van publicatie van dit besluit.

Inzage en vragen

U kunt de leggers en zones van de waterschapsverordening via de website van het waterschap Rijn en IJssel bekijken via www.wrij.nl/actualisatielegger.

U kunt de definitieve legger eventueel ook tijdens kantooruren digitaal inzien op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem. U kunt hiervoor een afspraak maken met de unit Waterkeringen via telefoonnummer (0314) 369369. Een medewerker van het waterschap kan u desgewenst hulp bieden bij het inzien van de legger.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de unit Waterkeringen, telefoonnummer (0314) 369369.

Beroep

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het onderhavige besluit kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Gelderland. Beroep is mogelijk voor zover met het onderhavige besluit in de leggers onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen en voor zover de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd. Het beroep dient ingesteld te worden bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Het beroepschrift moet tenminste bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, de gronden van beroep en een handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het genomen besluit niet. Naast het indienen van een beroepschrift kunt u daarom ingeval van onverwijlde spoed een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, op het hiervoor genoemde adres. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, de gronden van het verzoek, de reden van spoedeisendheid, handtekening en een afschrift van het beroepschrift.

U kunt het beroep en een verzoek tot een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via Externe link: https://loket.rechtspraak.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor meer informatie hierover op de genoemde website. Voor het indienen van een beroepschrift en een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer, telefoonnummer (0314) 369 369.

 

Naar boven