Openbare vergadering algemeen bestuur 12 oktober 2022

Plaats en tijdstip

Op 12 oktober 2022 vergadert het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Deze vergadering is openbaar en mag bijgewoond worden. De vergadering start om 19.30 uur in de Vechtzaal in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.

Digitaal volgen van de vergadering

De vergadering is ook live digitaal te volgen via onze website: https://www.vechtstromen.nl/bestuur/bestuursvergaderingen/

Wilt u inspreken tijdens de vergadering?

Wilt u tijdens de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat (inspreken)? Dan kunt u dit tot een halfuur voor de vergadering melden bij de secretaris door telefonisch contact op te nemen met Ada Wullink 06 29560715.

Agendapunten

 • 1.

  Opening en vaststelling agenda

 • 2.

  Besluitenlijst vergadering 6 juli 2022 en toezeggingenlijst

 • 3.

  Vragenhalfuur

 • 4.

  Ingekomen stukken en mededelingen

 • 5.

  Instellen commissie geloofsbrieven (tussentijdse bestuurswisseling)

 • 6.

  Besluit toelating nieuw lid algemeen bestuur voor fractie Water Natuurlijk

 • 7.

  Installatie nieuw lid algemeen bestuur voor fractie Water Natuurlijk (onder voorwaarde dat het algemeen bestuur heeft besloten tot toelating)

 • 8.

  Installatie fractieondersteuner voor fractie Bedrijven

 • 9.

  Strategische visie Unie van Waterschappen ‘Op weg naar klimaatneutraliteit’

 • 10.

  Cultuurhistorie en erfgoed

 • 11.

  Jaarplanning algemeen bestuur 2023

 • 12.

  Zienswijze voorgestelde wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT

 • 13.

  Gunning aanbesteding accountantsdiensten

 • 14.

  Controleprotocol 2022

 • 15.

  Sluiting

Documenten bekijken

De agenda met bijbehorende stukken is te vinden op https://www.vechtstromen.nl/bestuur/bestuursvergaderingen/

Informatie

Voor meer informatie over de vergadering van het algemeen bestuur kunt u ook bellen met het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Gast van het waterschap

Voor belangstellenden wordt van 18.45 – 19.15 uur een programma Gast van het waterschapsbestuur georganiseerd. U ontvangt een korte toelichting op het waterschap, het bestuur en de agenda van deze vergadering. Aanmelden kan tot uiterlijk 9 oktober door te mailen naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl

Naar boven