Ter inzage: technische aanpassingen Waterschapsverordening Waterschap Rijn en IJssel

 

 

Wat verandert er  

Ter uitvoering van de Omgevingswet heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel eerder de Waterschapsverordening Waterschap Rijn en IJssel vastgesteld (mei 2021). Deze zal in werking treden zodra de Omgevingswet dat doet en vervangt dan de huidige Keur, algemene regels en zoneringen uit de leggers (locaties waar de regels gelden). 

 

Na deze vaststelling zijn de regels gedigitaliseerd om ze aan te kunnen leveren aan het DSO. Deze digitaliseringsslag heeft geleid tot een aantal noodzakelijke technische aanpassingen in de regels. Alle artikelen zijn opnieuw genummerd en sommige werkingsgebieden (gebied waar een regel geldt) hebben een andere naam gekregen. Ook zijn een aantal onjuistheden in de tekst gerepareerd (niet alle bepalingen bleken helemaal correct te zijn overgenomen uit de Keur). Al deze aanpassingen hebben geen inhoudelijke consequenties. De locaties waar de regels gelden (zoneringen of werkingsgebieden) zijn recent in een aparte procedure geactualiseerd. Die liggen nu dus niet ter inzage.  

 

Inzage en vragen  

De tekst van de geactualiseerde Waterschapsverordening is aan de linker kant van deze pagina te raadplegen. Bij vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Rijn-Bogaart van de unit Juridische Zaken via telefoonnummer 0314 369 369.  

 

Zienswijze 

Bent u het niet eens met de aanpassingen? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen we een zienswijze. Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de dag van het bekendmaken van dit besluit hun zienswijze(n) indienen. Deze kunt u sturen naar: 

Dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel

T.a.v. Unit Juridische Zaken

Postbus 148 7000 AC Doetinchem 

 

Of per emailbericht: info@wrij.nl 

 

Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijk te omschrijven en om als onderwerp ‘Zienswijze technische aanpassingen Waterschapsverordening’ te vermelden.  Wilt u uw zienwijze mondeling indienen? Maakt u dan een afspraak met mevrouw M. van Rijn-Bogaart van de unit Juridische Zaken via telefoonnummer 0314 369 369. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. 

 

Verdere verloop

Na de inzagetermijn stelt het college van dijkgraaf en heemraden een reactienota vast. Hierin worden alle ingediende zienswijzen van een reactie door het college voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een kopie van de reactienota toegestuurd. Als er naar aanleiding van de zienswijzen aanpassingen zijn doorgevoerd, staan deze in de reactienota. Tegelijkertijd stelt het college van dijkgraaf en heemraden dan de definitieve geactualiseerde Waterschapsverordening vast. Deze wordt dan in het Waterschapsblad en via www.officielebekendmakingen.nl bekend gemaakt.

Naar boven