Bekendmaking Projectplan Stavoren (Regionale Waterkering - RWK -Gaastmeer, westzijde Munkedyk)

 

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten vast te stellen het

 

Projectplan Stavoren (RWK Gaastmeer, westzijde Munkeyk) 

Het project voorziet in het verbeteren (ophogen/verbreden/wijzigen) van circa 760 meter regionale waterkering, zodat deze voldoet aan de hoogte- en stabiliteitsnorm. Het projectplan heeft betrekking op keringen gelegen nabij het Hellingpaed, de Langstrjitte en Munkedyk te Gaastmeer.

 

Ter inzagelegging 

Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 1 februari t/m 15 maart 2022 ter inzage. U kunt de stukken inzien door de aan deze elektronische bekendmaking toegevoegde bijlage(n) te raadplegen. Kijk hiervoor onder: “Externe bijlagen”.

U kunt het projectplan en bijbehorende stukken analoog inzien op het kantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden. U kunt hiervoor een afspraak maken met onderstaande contactpersoon.

 

Bezwaarschrift 

Tijdens de periode van de ter inzagelegging kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Ook als u bezwaar heeft ingediend, mag het besluit worden uitgevoerd.

 

Voorlopige voorziening 

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Informatie 

Voor nadere informatie kunt u bellen met Wouter de Vlugt en voor vragen over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening met de Vakgroep Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, via telefoonnummer: 058 - 292 2222.

 

Naar boven