HAS2022_Z38094 Enexis Netbeheer B.V.

Aan Enexis Netbeheer B.V., Magistratenlaan 116, 5223 MB ’s Hertogenbosch is een watervergunning verleend voor het lozen van hemelwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening op de sloten rond het transformatorstation Zeijerveen Assen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Terinzagelegging

De watervergunning ligt ter inzage van 26 september 2022 tot en met 7 november 2022.

- op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.

- bij de gemeente Assen, Noordersingel 33, 9401 JW Assen.

De watervergunning vindt u ook op onze website www.hunzeenaas.nl/zelf-regelen/watervergunningen/.

Beroep en voorlopige voorziening

Tot en met 7 november 2022 kan tegen het verlenen van de vergunning beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland. U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook, indien u over DigiD beschikt, digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Indien beroep moet worden ingesteld bij een instantie, dan staat dit in het besluit vermeld.

In het beroepschrift neemt u in ieder geval de volgende gegevens op:

uw naam en adres;

de datum waarop u het beroepschrift schrijft;

het besluit waartegen u beroep instelt, de datum waarop dit besluit is genomen en eventueel een kopie van het besluit;

de reden van uw beroep;

uw handtekening.

Uw beroepschrift moet binnen zes weken bij de rechtbank zijn ontvangen. Deze termijn begint op de dag na verzending van de beslissing op het bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar hebt gemaakt of beroep hebt ingesteld tegen een bestuursbesluit, dan betekent dat niet dat het besluit niet meer geldt of automatisch wordt opgeschort. Als u wilt voorkomen dat tijdens de

bezwaar- of beroepsprocedure het besluit geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd, kunt u een voorlopige voorziening vragen. Zo’n verzoek moet schriftelijk worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Indien u over DigiD beschikt kunt u ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Als een voorlopige voorziening moet worden gevraagd bij een andere instantie, dan staat dit in het besluit vermeld

Meer informatie vindt u in de brochure Bezwaar en Beroep die staat op onze website www.hunzeenaas.nl/zelf-regelen/watervergunningen/.

Inlichtingen

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze bekendmaking, kunt u contact opnemen met vergunningverlening Schoon Water (tel. 0598-693800).

 

Naar boven