Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning (2022) voor het gemotoriseerd varen op de Kromme Rijn op de benedenloop van de Kromme Rijn (code HDSR93320)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven in de gemeenten Utrecht en Bunnik.

Dit besluit is verzonden op 20 september 2022.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (linker kolom).

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na verzenddatum, tot en met 2 november 2022.

Wanneer u belanghebbende bent, kunt u bezwaar indienen tegen het besluit van het waterschap. U bent belanghebbende wanneer uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Om bezwaar te maken gebruikt u het volgende formulier: Bezwaar en beroep - HDSR.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Voor informatie over varen; kijk op onze website Varen - HDSR

Houten, 23 september 2022

Naar boven