Bekendmaking: besluit wijziging watervergunning Papierfabriek Doetinchem B.V.

Beschrijving initiatief

Ten behoeve van de lozing van Papierfabriek Doetinchem B.V., gelegen aan de Terborgseweg 52 7005 BB Doetinchem, is op 3 augustus 2006 een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend door Waterschap Rijn en IJssel voor het brengen van water of stoffen, met behulp van een werk (persleiding), niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, op een zuivering technisch werk van het waterschap zoals bedoeld in artikel 6.2 lid 2 onder a van de Waterwet.

Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen Etten B.V. en Waterschap Rijn en IJssel voeren een gezamenlijk groen en duurzaam project uit waarbij het procesafvalwater van Papierfabriek Doetinchem vanaf 2022 via een separate persleiding naar de locatie van de RWZI in Etten zal worden getransporteerd om daar in een anaerobe zuiveringsinstallatie te worden gezuiverd en het effluent daarvan te lozen op de RWZI. Het geproduceerde biogas wordt terug geleverd aan Papierfabriek Doetinchem.

In verband hiermee wordt de vergunning op de volgende aspecten gewijzigd:

 • 1.

  Realisatie van de aansluiting op een nieuwe persleiding, waarmee het procesafvalwater rechtstreeks naar de nieuwe anaerobe waterzuivering wordt afgevoerd.

 • 2.

  Realisatie van een buffertank binnen de inrichting van de Papierfabriek Doetinchem, met een inhoud van 800 m3 voor de buffering van afvalwater.

Wijzigingen n.a.v. beroep

Op 14 december 2021 heeft het waterschap definitief besloten op de aanvraag voor een wijziging van de vergunning uit 2006 (zaaknummer 7820). Daarin zijn bovengenoemde punten vergund. Tegen dit besluit is beroep ingediend door Papierfabriek Doetinchem B.V. Naar aanleiding van het beroep en het daarna gevolgde mediation traject, hebben wij besloten de vergunning van 14 december 2021 te wijzigen en in zijn geheel te vervangen met onderhavig besluit.

Wijzigingen t.o.v. de vergunning van 14 december 2021:

 • 1.

  Papierfabriek Doetinchem heeft 1 ZZS stof in het productieproces. In de vergunning was opgenomen dat binnen een jaar een nullozing van de ZZS moest worden bereikt. Deze termijn is niet haalbaar. Er moet eerst gekeken worden of een nullozing bereikt kan worden (bijvoorbeeld door vervanging van de stof) en als dat niet mogelijk is, dan moet reductie plaatsvinden. In de vergunning is nu opgenomen dat er binnen een jaar een plan van aanpak moet liggen hoe te komen tot een nullozing of een reductie van de ZZS.

 • 2.

  In geval van calamiteiten maakt Papierfabriek Doetinchem gebruik van het gemaal aan de Stationsstraat. In de vergunning was opgenomen dat van deze back up lozingsroute nog 3 jaar gebruik gemaakt mag worden. Het gebruik van deze lozingsroute bij calamiteiten na de periode van 3 jaar was onzeker. In de vergunning is nu opgenomen dat zolang er ruimte is, hiervan gebruik gemaakt kan worden. Dit wordt in een handelingsperspectief vastgelegd. In dat perspectief wordt vastgelegd hoe kan worden bepaald of er ruimte is en wat te doen in geval van calamiteiten.

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken hebben vanaf 1 augustus 2022, 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit wordt daarom ongewijzigd definitief vastgesteld.

Beroep

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het onderhavige besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld. Het beroep dient ingesteld te worden bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Het beroepschrift moet tenminste bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, de gronden van beroep en een handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het genomen besluit niet. Naast het indienen van een beroepschrift kunt u daarom ingeval van onverwijlde spoed een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, op het hiervoor genoemde adres. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, de gronden van het verzoek, de reden van spoedeisendheid, handtekening en een afschrift van het beroepschrift.

U kunt het beroep en een verzoek tot een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via Externe link: https://loket.rechtspraak.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor meer informatie hierover op de genoemde website. Voor het indienen van een beroepschrift en een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de unit Vergunningverlening & Handhaving, telefoonnummer (0314) 369 369.

 

Naar boven