Hoogheemraadschap van Delfland – Besluit tot partiële wijziging van de Legger Delfland als gevolg van de uitgevoerde maatregelen uit de watervergunningen op de volgende locaties: Van Bleyswijckstraat te Delft, Pauwmolen te Delf, Reinier de Graafweg 5 te Delft, Reinier de Graafpad 1 te Delft, Poptahof Noord te Delft, Maaslandsedam te Maasland, Vrij-Harnasch in Den Hoorn en Zomereik 21 te Den Haag

Leggeractualisatie kenmerk: LEGGER2022-D-05

 • Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben op 19 september 2022 het besluit genomen om de leggerkaart behorende bij de Legger Delfland partieel te wijzigen, zoals aangegeven op de digitale leggerwijzigingskaart “leggerwijzigingskaart voor beroepstermijn (kenmerk LEGGER2022-D-05)”. De leggerkaart moet samen met de leggertekst (het tekstuele deel van de legger) gelezen worden.

 • Deze kaart zal alleen gedurende de periode van de beroepstermijn beschikbaar zijn, en kan worden bekeken via deze links: https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c204533077974471a543e2a1cb3ba19d# en https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/

 • Het ontwerpbesluit tot partiële wijziging van de Legger Delfland met kenmerk LEGGER2022-D-05 heeft ter inzage gelegen van 25 juli 2022 tot en met 6 september 2022. Er is een zienswijze ingediend. De zienswijze is zorgvuldig beoordeeld. De reactie op de zienswijze is opgenomen in de Nota van Beantwoording en wijziging (DMS#2129076).

 • Het ontwerpbesluit is gewijzigd vastgesteld.

 •  

 • De wijziging volgt op de voltooide uitvoering conform de eerder verleende watervergunningen en wijzigingsbesluiten:

 • Watervergunning en bijbehorend wijzigingsbesluit Van Bleyswijckstraat en omgeving te Delft (1451394 en Z-21-017680),

 • Watervergunning Van Bleyswijckstraat en omgeving te Delft (1550600),

 • Watervergunning en bijhorend wijzigingsbesluit Pauwmolen te Delft (1450719 en 2018-014450),

 • Definitief besluit op de locatie Reinier de Graafweg 5 te Delft (2017-007030),

 • Watervergunning Reinier de Graafpad 1, gemeente Delft (2019-021832),

 • Poptahof Noord, gemeente Delft (2019-008070),

 • Watervergunning Stuw Gaagpad gemeente Midden-Delfland (Maasland) (1251228),

 • Watervergunning Oostgaag/Molenweg gemeente Midden-Delfland (Maasland) (1550983),

 • Definitief besluit Vrij-Harnasch 118 gemeente Midden-Delfland (Den Hoorn) (2015-008091),

 • Definitief besluit Vrij-Harnasch 118 gemeente Midden-Delfland (Den Hoorn) (2016-009012),

 • Definitief besluit Peulwijk-Oost langs rijksweg A4 gemeente Midden-Delfland (Den Hoorn) (2016-009802),

 • Definitief besluit Vrij-Harnasch 22 gemeente Midden-Delfland (Den Hoorn) (’s-Gravenzande) (2016-000585),

 • Watervergunning Woudseweg, gemeente Midden Delfland (Den Hoorn) (2019-004409),

 • Watervergunning Peuldreef gemeente Midden-Delfland (Den Hoorn) (2019-022710) en

 • Watervergunning nabij Zomereik 21 gemeente Den Haag (0280422/ 0302097)

 •  

 • Hiermee zijn nieuwe waterstaatswerken aangelegd of reeds bestaande waterstaatswerken gewijzigd of (deels) verwijderd. Deze nieuwe situatie is met deze leggerwijziging in de legger opgenomen om deze actueel te houden. Voor deze waterstaatswerken is opgenomen:

 • a. de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting, constructie en functie alsmede de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en

 • b. onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.

 •  

 • Deze kaart toont alleen de gewijzigde waterstaatswerken en zoneringen in de legger (nieuw, gewijzigd en verwijderd) – inclusief bijbehorende gegevens. Niet gewijzigde (onder)delen van de legger zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Hier staan dus ook geen rechtsmiddelen tegen open.

 • De volgende documenten maken deel uit van het besluit tot leggerwijziging met kenmerk LEGGER2022-D-05):

 • - DMS#2105367 – Partiële leggerwijziging kenmerk LEGGER2022-D-05;

 • - DMS#2130706 – Leggerwijzigingsdatabase LEGGER2022-D-05 definitief besluit; en

 • - DMS#2129076 – Nota van Beantwoording LEGGER2022-D-05.

 •  

 •  

 • Het besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking. Na inwerkingtreding van dit besluit is de legger gewijzigd krachtens deze partiële leggerwijziging.

 •  

 • Stukken inzien

 • Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken (uitgezonderd DMS#2130706) zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

 •  

 • De leggerwijzigingsdatabase (DMS#2130706) is enkel van belang om de digitale leggerwijzigingskaart (te raadplegen via bovenstaande url) tot stand te brengen en is daarom niet bij deze publicatie gevoegd. Uiteraard kunt de leggerwijzigingsdatabase altijd opvragen of komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

 •  

 • Beroep en hoger beroep

 • Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit. Beroep en hoger beroep instellen is alleen mogelijk in de navolgende gevallen:

 • - het aanwijzen van onderhoudsplichtigen en verplichtingen van waterstaatswerken (Waterschapswet);

 • - de ligging van een bergingsgebied en beschermingszone (Waterwet).

 •  

 • Er geldt een beroepstermijn van zes weken vanaf de dag na deze bekendmaking. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.

 • Een beroepschrift dient conform artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep. Indien mogelijk dient een afschrift van het besluit bij het beroep te worden gevoegd.

 • Een ingediend beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 •  

 • Het is ook mogelijk digitaal het beroep- en verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 • Voor het indienen van een beroepschrift en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 •  

 • Contact

 • Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.

 •  

Naar boven