Kennisgeving voornemen en participatie Planvorming Beek(dal)herstel Amerdiep

 

Opgaven en voornemen

Het waterschap Hunze en Aa’s werkt samen met de provincie Drenthe aan het herinrichten van het beekdal van het Amerdiep om waterberging, ecologisch herstel van de beek en natuurinrichting van het beekdal te realiseren volgens het beleid ten aanzien van Waterbeheer 21ste eeuw (WB21), Kader Richtlijn Water (KRW) en Natuurnetwerk Nederland (NNN).

 

Op verschillende plekken in de Drentsche Aa hebben we een opgave voor water en natuur: herstel van de historische en natuurlijke waarden van het beekdal. Deze opgave ligt er ook voor het Amerdiep. Het Amerdiep zou weer een natuurlijk kronkelende loop moeten krijgen, met omliggend beekdal dat weer mag overstromen. Hiernaast zijn er mogelijkheden om de landbouwstructuur en afwatering van de omliggende landbouw te verbeteren.

 

Het project streeft naar een klimaatrobuuste en optimale herinrichting van het Amerdiep en omliggend beekdal met een natuurlijker functionerend watersysteem, ruimte voor natuur en waterberging en verbetering van de omliggende landbouwstructuur. De vormgeving hiervan doen we graag in samenspraak met de omgeving.

 

 

Plangebied

De opgaven hebben betrekking op onderstaand plangebied. Er zijn verschillende gebieden te identificeren welke nader zijn toegelicht onder de kaart.

Figuur 1: Plangebiedskaart met gebiedsaanduidingen voor het project Beek(dal)herstel Amerdiep

 

 

 

 

 

 

- Plangebied (rood)

Het plangebied is het gebied waar de hoofdopgaven behaald dienen te worden. Het plangebied is begrensd binnen de NNN, bevat primair de KRW en waterbergingsopgave en bestaat uit het beekdal van de Drentsche Aa. Binnen dit project is inrichting van dit plangebied voorzien voor de natuur- en wateropgaven.

- Meekoppelgebieden (paars, oranje, groen)

Deze gebieden kenmerken zich doordat ze (deels) bestemd zijn voor natuur en wateropgaven en gezamenlijk met de hoofdopgaven perspectief hebben een optimalere inrichting voor deze opgaven te behalen. Binnen het project wordt de haalbaarheid onderzocht en wanneer mogelijk meegenomen in het project.

- Aandachtsgebied (oranje/geel gearceerd)

Het aandachtsgebied is een indicatief gebied. Dit gebied kenmerkt zich primair door sloten die op het Amerdiep afwateren en daardoor mogelijk binnen de hydrologische invloedssfeer van de inrichting kunnen liggen. Binnen het aandachtsgebied kunnen maatregelen worden genomen om gevolgen van de inrichting in het plangebied of meekoppelkansen te voorkomen, dan wel compenseren. Tevens is het mogelijk de landbouwstructuur en afwatering te verbeteren in dit gebied. Afhankelijk van de planuitwerking kan dit aandachtsgebied ruimer of kleiner worden.

 

 

Nieuwe omgevingswet

Vanaf 1 januari 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Wanneer dit het geval is, betekent dit dat er voor dit project een Projectbesluit Omgevingswet genomen moet worden (met de bijbehorende verplichte projectprocedure) of een Omgevingsvergunning voor wateractiviteiten. Het waterschap is zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag voor elk van deze procedures.

 

Onderdeel van het vergunningenproces is het informeren van de omgeving over hoe waterschap Hunze en Aa’s de verkennings- en de planvormingsfase van het beek(dal)herstel gaat aanpakken en hoe u hieraan een bijdrage kunt leveren.

 

 

Onze werkwijze

Het project bestaat uit een verkennende fase, planvormingsfase en uitvoeringsfase. Dit project zit momenteel in de overgang van verkennende- naar planvormingsfase. We hebben in de verkennende fase contact gehad met directe grondeigenaren en een gebiedsverkenning uitgevoerd wat heeft geleid tot een plan van aanpak. Hiermee gaan we nu de planvormingsfase in.

 

In de planvormingsfase werken we toe naar een inrichtingsplan met ontwerp voor de beek en het beekdal waarmee de opgaven behaald worden en belanghebbenden zo ver als mogelijk mee kunnen instemmen. Om tot een dergelijk inrichtingsplan te komen dient verder overleg met belanghebbenden en bevoegde gezagen plaats te vinden, zullen de nodige onderzoeken (archeologie, flora & fauna, cultuurhistorie, milieukundig, hydrologisch, etc.) uitgevoerd moeten worden en wordt een ontwerpproces doorlopen om tot een haalbaar ontwerp te komen.

 

We streven ernaar om in 2024 een inrichtingsplan ter inzage en aan ons bestuur voor te leggen waarna uitvoering kan plaatsvinden.

 

 

Planning

Verkenningsfase: februari 2022 - september 2022.

- Resultaat: Plan van Aanpak planvorming

Planvormingsfase: september 2022 - 2024.

- Resultaat: Vastgesteld inrichtingsplan met ontwerp

Uitvoeringsfase: 2025/2026.

- Resultaat: Uitgevoerd beek(dal)herstel

 

De nadere planning wordt nog vormgegeven aangezien de planvorming op dit moment wordt opgestart. Hieronder valt ook het inhuren van een adviesbureau die helpt bij de planvorming. Contact met direct belanghebbenden is al gestart. Er wordt verwacht begin 2023, wanneer een adviesbureau is ingehuurd, met de bredere omgeving te communiceren.

 

 

Wat kunt u doen?

Belanghebbenden en belangstellenden houden we graag op de hoogte van dit project en betrekken we bij de verdere planvorming via individuele gesprekken en publieke bijeenkomsten. U kunt met ons contact opnemen of wij nemen wanneer benodigd met u contact op.

 

U kunt ons ook helpen met het in beeld brengen van belangrijke waarden en belangen in het gebied. U kunt dan aangeven waar wij, volgens u, tijdens het project rekening mee moeten houden. Ook bespreken wij met u de keuzes die wij willen maken.

 

Verder is het mogelijk om meekoppelkansen aan te dragen. Wat is een meekoppelkans? Een door bewoners of bedrijven aangedragen kans op economisch of ruimtelijk vlak, die niet direct bijdraagt aan de doelen van het project binnen het plangebied; waterberging, waterkwaliteit en natuurinrichting. Meekoppelkansen zijn kansen die tegelijk met het project uitgevoerd kunnen worden en een win-winsituatie kunnen bieden. Meekoppelkansen worden door het waterschap beoordeeld op technische, juridische, maatschappelijk en financiële haalbaarheid en moeten ook passen qua planning. Het waterschap zelf heeft verschillende meekoppelkansen geïdentificeerd. Zie hiervoor de plangebiedskaart in figuur 1.

 

 

Participatieproces

Participeren kan op de volgende manieren:

 

Wij voeren keukentafelgesprekken met direct belanghebbenden;

 

Mocht u zelf meekoppelkansen of oplossingen willen aandragen kunt u contact opnemen. Deze oplossingen of kansen moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

- Ze moeten allereerst betrekking hebben op de gebiedsaanduidingen zoals weergegeven in Figuur 1;

- Daarnaast moeten ze doelmatig zijn. Dat wil zeggen uitvoerbaar, beheerbaar en kosteneffectief en geen afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de waarden in het gebied.

 

Uw oplossingen worden beoordeeld door waterschap Hunze en Aa's (in de rol van bevoegd gezag) en, als ze voldoen aan de voorwaarden, meegenomen;

 

Heeft u specifieke kennis over natuur, milieu, archeologie, cultuurhistorie of andere informatie over waarden of belangen in het gebied, dan komen we graag met u in contact. Deze kennis kunnen we gebruiken bij het op orde brengen van de basisinformatie en het maken van goede afwegingen;

 

Daarnaast kunt u ons fysiek ontmoeten op nader te bepalen (gebieds-)bijeenkomsten of schetssessies. Wanneer deze zullen plaatsvinden zal begin 2023 duidelijk worden. Direct belanghebbenden, zoals omwonenden en grondeigenaren, nodigen wij per brief uit voor deze bijeenkomsten. Verder plaatsen wij voorafgaand aan elke bijeenkomst een bericht op onze website én onze partners en wordt er gepubliceerd in het streekkrantje. U kunt via de daar vermelde wijze reageren.

 

Alle door u aangereikte oplossingen, ideeën en kennis bekijken en beoordelen wij. We koppelen u terug wat we met uw inbreng gaan doen of hebben gedaan.

 

 

Kennisgeving

Met deze publicatie geven wij kennis van het volgende:

- Wij starten een planvormingsproces om tot een inrichtingsplan te komen voor de beek en het beekdal Amerdiep.

- Hierbinnen zit een participatieproces om de belangen van belanghebbenden een plek te geven binnen het planvormingsproces.

- In het kader van het participatieproces wordt u benaderd door het waterschap of kunt u het waterschap benaderen.

- Het planvormingsproces loopt naar verwachting van september 2022 tot en met 2024.

 

 

Reageren op deze Kennisgeving?

- Wilt u inhoudelijk reageren op het proces van het project en hoe u hierbij wordt betrokken?

- Heeft u specifieke kennis over het (project)gebied?

- Zijn er initiatieven in de omgeving waar we rekening mee moeten houden of ziet u meekoppelkansen en/of oplossingen?

- Wilt u persoonlijk op de hoogte gehouden worden?

 

Dan horen we graag van u.

 

Stuur uw reactie vóór 1 november 2022 naar waterschap@hunzeenaas.nl of per post naar Waterschap Hunze en Aa’s, t.a.v. I. van Lohuizen en onder vermelding van beek(dal)herstel Amerdiep, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

 

 

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie op dit document beoordelen wij en nemen wij, indien mogelijk, mee in het project. Wij koppelen aan u terug hoe we dat doen.

 

 

Naar boven