Ontwerp projectplan Waterwet ‘Optimalisatie watersysteem Beinum-Doesburg’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘Optimalisatie watersysteem Beinum-Doesburg’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan. In de Samenwerkingsovereenkomst d.d. 26 mei 2021 hebben Gemeente Doesburg en Waterschap Rijn en IJssel afspraken opgenomen voor het baggeren en herinrichten van vijvers in de wijk Beinum in Doesburg.

In de 7 vijvers, die via duikers met elkaar zijn verbonden, is sprake van een slechte waterkwaliteit. De verwachting is dat de kwaliteit zal verbeteren nadat de gemeente Doesburg een aantal foutaansluitingen in de riolering zal (laten) herstellen. De gemeente heeft deze werkzaamheden gepland begin 2022. Aanvullend is het gewenst dat de vijvers worden gebaggerd en opnieuw ingericht om een goede uitgangssituatie voor een verbetering van de waterkwaliteit te krijgen. Vijver De Brink wordt alleen gebaggerd. De eventuele herinrichting wordt door de gemeente meegenomen in het centrumplan van Beinum.

De vijvers hebben bij de huidige inrichting slechts een beperkte bergende functie en er wordt niet voldaan aan het huidige beleid gericht op het verlagen van afvoerpieken op de grotere wateren door lokaal hemelwater vast te houden en te bergen. De nieuw in te richten vijvers kunnen meer water bergen in pieksituaties en houden het water langer vast door stuwen aan te brengen. Door middel van wadi’s die aangesloten worden op de vijvers kan het eventueel overtollige water infiltreren in de bodem.

Tevens wordt de openbare ruimte rondom de vijvers opnieuw ingericht, door nieuwe bomen en sierbeplanting rondom de vijvers aan te brengen. Voorts worden wandelpaden aangelegd van en rondom de vijvers en op enkele plaatsen komen waterspeelplaatsen. De inrichting van de openbare ruimte maakt geen onderdeel uit van het Projectplan Waterwet. Hiervoor wordt een separaat vergunningenspoor doorlopen.

Het ontwerp projectplan Waterwet ‘Optimalisatie watersysteem Beinum-Doesburg’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites:

http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen;

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Zienswijzen

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie heeft een ieder de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC)Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Meer informatie

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet ‘Optimalisatie watersysteem Beinum-Doesburg’ kunt u terecht bij de projectleider de heer C. (Carlo) Egging, email c.egging@wrij.nl. De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven