Ter inzage: Ontwerpbesluit watervergunning voor de eindsituatie van de aanlanding op de Kandiadijk op basis van het definitieve ontwerp van de te realiseren brug over het Pannerdensch kanaal ten behoeve van het project ViA15

 

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 24 februari 2017 het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudebroeken (VIA15) vastgesteld. Dit Tracébesluit voorziet in het doortrekken van de A15 als 2x2 autosnelweg vanaf knooppunt Ressen tot de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Tevens komen er extra rijstroken op de A12 tussen Duiven en knooppunt Oud-Dijk en op de huidige A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen. Op 18 februari 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een wijziging van voorgenoemd Tracébesluit vastgesteld.

 

Vergunningen/ontheffingen benodigd voor de realisatie van het Tracébesluit vallen binnen de werkingssfeer van de Tracéwet. Dit besluit is één van de besluiten als bedoeld in artikel 20, tweede lid van de Tracéwet. Op grond van artikel 20, vierde lid van de Tracéwet is dit besluit daarom voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Op dit besluit is daarnaast afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing

 

Inzagetermijn

 

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 6 augustus 2021 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG te Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

In verband met corona werken wij uitsluitend op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

 

Zienswijze

 

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen we een zienswijze. Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging hun zienswijze(n) naar keuze per mail, per brief of mondeling indienen.

 

Dit kunt u doen door uw zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel T.a.v. Unit Vergunningverlening en Handhaving Postbus 148 7000 AC Doetinchem of info@wrij.nl

 

Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijk te omschrijven en als onderwerp ‘Ontwerpbesluit aanlanding brug Kandiadijk VIA15’ te vermelden.

Omschrijf uw zienswijze zo specifiek mogelijk.

 

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Maakt u dan een afspraak met de unit Vergunningverlening en Handhaving op bovenstaand telefoonnummer. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. In verband met corona heeft het onze voorkeur dat een zienswijze schriftelijk of telefonisch wordt ingediend.

 

Na de inzagetermijn stelt het college van dijkgraaf en heemraden een reactienota vast. Hierin worden alle ingediende zienswijzen van een reactie door het college voorzien.

 

Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een kopie van de reactienota toegestuurd. Als er naar aanleiding van de zienswijzen aanpassingen doorgevoerd worden, staan deze in de reactienota. Tegelijkertijd wordt definitief besloten op de aanvraag. Het definitieve besluit wordt in het Waterschapsblad en via www.officielebekenmakingen.nl bekend gemaakt.

 

Beroep instellen

 

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Informatie

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving van het Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314 – 369 369. Deze is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

 

 

Naar boven