Ter inzage: ontwerp besluit wijziging watervergunning Papierfabriek Doetinchem

 

Beschrijving initiatief

 

Ten behoeve van de lozing van Papierfabriek Doetinchem, gelegen aan de Terborgseweg 52, 7005 BB Doetinchem, is op 3 augustus 2006 een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Waterwet) verleend door Waterschap Rijn en IJssel voor het brengen van water of stoffen, met behulp van een werk (persleiding), niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, op een zuivering technisch werk van het waterschap zoals bedoeld in artikel 6.2 lid 2 onder a van de Waterwet.

 

Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen Etten B.V. en Waterschap Rijn en IJssel voeren een gezamenlijk groen en duurzaam project uit waarbij het procesafvalwater van Papierfabriek Doetinchem vanaf 2022 via een separate persleiding naar de locatie van de RWZI in Etten zal worden getransporteerd om daar in een anaerobe zuiveringsinstallatie te worden gezuiverd en het effluent daarvan te lozen op de RWZI. Het geproduceerde biogas wordt terug geleverd aan Papierfabriek Doetinchem.

 

In verband hiermee worden de volgende aspecten gelegaliseerd:

 

 

  • 1.

    Realisatie van de aansluiting op een nieuwe persleiding, waarmee het procesafvalwater rechtstreeks naar de nieuwe anaerobe waterzuivering wordt afgevoerd.

  • 2.

    Realisatie van een buffertank binnen de inrichting van de Papierfabriek Doetinchem, met een inhoud van 800 m3 voor de buffering van afvalwater.

     

Inzagetermijn

 

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 5 augustus 2021 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG te Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur. In verband met corona werken wij uitsluitend op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Zienswijze

 

Bent u het niet eens met de ontwerpvergunning? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen we een zienswijze. Belanghebbenden kunnen in de periode van 5 augustus tot en met 15 september 2021 hun zienswijze(n) naar keuze per mail, per brief of mondeling indienen.

 

Dit kunt u doen door uw zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel T.a.v. Unit Vergunningverlening en Handhaving Postbus 148 7000 AC Doetinchem info@wrij.nl

 

Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijk te omschrijven en als onderwerp ‘Ontwerpvergunning Waterwet Papierfabriek Doetinchem’ te vermelden.

 

Omschrijf uw zienswijze zo specifiek mogelijk.

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Maakt u dan een afspraak maken met de unit Vergunningverlening en Handhaving op bovenstaand telefoonnummer. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. In verband met corona heeft het onze voorkeur dat een zienswijze schriftelijk of telefonisch wordt ingediend.

 

 

Naar boven