Waterschapsblad van Waterschap Aa en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Aa en MaasWaterschapsblad 2021, 9812algemeen verbindend voorschrift (verordening)12 partiële herziening legger oppervlaktewater, juli 2021

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas heeft in zijn vergadering van 20 juli 2021 vastgesteld: Besluit 12e partiële herziening legger oppervlaktewater, juli 2021.

 

De legger en de daarop betrekking hebbende stukken zijn via de site http://www.aaenmaas.nl/legger in te zien.

 

Onderstaand is een toelichting van leggerwijzigingen weergegeven waar rechtsbescherming voor open staat. Wat de veranderingen van deze categoriewijzigingen voor belanghebbenden betekenen wat betreft beheer en onderhoud staat toegelicht in bijgevoegde Nota Legger:

 

Soort wijziging

Adres/omschrijving

A-watergang naar B-watergang

Dijkstraat, Asten

Optimaliseren beschermingszone

Graaf van Solmsweg, ‘s-Hertogenbosch

Optimaliseren beschermingszone

Meester Stappartlaan, ’s-Hertogenbosch

Optimaliseren beschermingszone

Kraanvogellaan 22, Engelen

Verwijderen beschermingszone

Ertveldplas, ‘s-Hertogenbosch

 

In verband met de coronamaatregelen kunt u geen stukken inzien op ons kantoor. U kunt de stukken per mail of post ontvangen. Neem hiervoor eerst contact op met het Waterwetloket (info@aaenmaas.nl of tel. 073-615 83 33).

Niet eens met de beslissing?

Als u het als belanghebbende niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat kan gedurende zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u zowel digitaal als schriftelijk indienen.

 

Hoe maakt u digitaal bezwaar?

 

U kunt met DigiD uw bezwaarschrift indienen. Via https://www.aaenmaas.nl/regelen/compliment-klacht/bezwaar-beslissing-bestuur vindt u hoe dit kan.

 

Maakt u liever schriftelijk bezwaar?

 

Richt het bezwaarschrift dan aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

 

Het beroepschrift bevat tenminste:

- naam en adres indiener;

- dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

- de gronden van bezwaar (onderbouwing);

- uw handtekening.

Uitvoering maatregelen

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de legger direct geldig is. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” vragen bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Ook in dit geval bent u griffierecht verschuldigd. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep te behandelen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Waterwetloket: info@aaenmaas.nl of tel. 073-615 83 33

 

’s-Hertogenbosch, 4 augustus 2021

DB-BESLUIT

ONDERWERP: VASTSTELLING 12E PARTIËLE HERZIENING LEGGER OPPERVLAKTEWATER WATERSCHAP AA EN MAAS

 

AGENDAPUNT: 3.4.6

 

BESLUITNUMMER: 20072021/3.4.6

 

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas; gelezen het voorstel van het Directieteam van 12 juli 2021,

 

B E S L U I T:

 

Artikel I

A. De legger oppervlaktewater waterschap Aa en Maas, vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 20 juli 2021, wordt gewijzigd als aangegeven in artikel II.

 

Artikel II

A. De leggerkaarten met kaartnummers zoals weergegeven in Bijlage 1, kolom 1 worden vervangen door leggerkaarten met kaartnummer zoals weergegeven in Bijlage 1, kolom 2;

B. De tabel; leggertabel 1.11 wordt vervangen door 1.12

 

Artikel III

De 12e partiële herziening legger oppervlaktewater waterschap Aa en Maas, juli 2021 treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 20 juli 2021,

 

de secretaris,

Pieter Sennema

 

de dijkgraaf,

Mario Jacobs

Bijlage 1 bij besluit 12e partiële herziening legger oppervlaktewater, juli 2021

De leggerkaarten met kaartnummers:

worden vervangen door leggerkaarten met kaartnummers:

1.11,2.11,5.11,6.11,7.11,8.11,9.11,12.11,13.11,

14.11,18.11,19.11,22.11,25.11,26.11,27.11,

28.11,29.11,30.11,31.11,32.11,33.11,35.11,

36.11,37.11,38.11,39.11,40.11,41.11,42.11,

43.11,44.11,45.11,46.11,48.11,49.11,5051.11,

52.11,53.11,54.11,55.11,56.11,57.11,58.11,59.11,

60.11,61.11,62.11,63.11,64.11,65.11,66.11,

67.11,68.11,69.11,70.11,71.11,72.11,73.11,

76.11,77.11,78.11,79.11,80.11,81.11,82.11,

83.11,84.11,85.11,87.11,89.11,90.11,91.11,92.11,

93.11,96.11,97.11

1.12,2.12,5.12,6.12,7.12,8.12,9.12,12.12,13.12,

14.12,18.12,19.12,22.12,25.12,26.12,27.12,

28.12,29.12,30.12,31.12,32.12,33.12,35.12,

36.12,37.12,38.12,39.12,40.12,41.12,42.12,

43.12,44.12,45.12,46.12,48.12,49.12,5051.12,

52.12,53.12,54.12,55.12,56.12,57.12,58.12,59.12,

60.12,61.12,62.12,63.12,64.12,65.12,66.12,

67.12,68.12,69.12,70.12,71.12,72.12,73.12,

76.12,77.12,78.12,79.12,80.12,81.12,82.12,

83.12,84.12,85.12,87.12,89.12,90.12,91.12,92.12,

93.12,96.12,97.12