Ter inzage: ontwerp-Waterbeheerprogramma

Het Algemeen Bestuur van waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 7 juli 2021 het Ontwerp-Waterbeheerprogramma 2022-2027 vastgesteld. Vanaf 2 augustus ligt het waterbeheerprogramma 2022-2027 van Waterschap Rijn en IJssel ter inzage. In dit programma staat beschreven wat de doelen zijn voor de komende zes jaar in de Achterhoek en Liemers en hoe het waterschap deze wil halen. Naast het uitvoeren van kerntaken zijn het aanpassen van de leefomgeving aan de gevolgen van klimaatverandering en waterveiligheid de grootste prioriteiten. Ook een schone leefomgeving en de circulaire economie en energietransitie staan hoog op de agenda. De inzagetermijn loopt door tot 22 september.

Wat is een waterbeheerprogramma?

Het waterbeheerprogramma is een belangrijk instrument, waarmee het waterschap aangeeft welke beleidsdoelen het nastreeft, welke inspanningen het pleegt om dat beleid te realiseren en welke financiële middelen daarmee gemoeid zijn. De sturende werking ervan wordt mede bepaald door de mate waarin doelen en maatregelen geconcretiseerd worden. Voor het overgrote deel zijn de lange termijn doelen voor de beleidsthema’s al vastgesteld; het waterbeheerprogramma 2022-2027 geeft aan hoe we in de planperiode met deze doelen aan de gang gaan en waar we in 2027 denken te staan.

Waarom wordt het waterbeheerprogramma geactualiseerd?

Elke zes jaar maken de wateroverheden in Nederland (waterschappen, provincie en het Rijk) de plannen voor de volgende planperiode. Het WBP is een momentopname waarin we opschrijven wat we weten dat we gaan doen en waarin we opschrijven wat we nog niet weten en welke stappen we gaan zetten om daar helderheid over te krijgen (procesafspraken). We doen dit in de eerste plaats om aan onze samenwerkingspartners te laten zien welke richting en positie wij innemen.

Inzage en vragen

U kunt het Ontwerp-Waterbeheerprogramma via de website van het waterschap Rijn en IJssel bekijken via https://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterbeheerprogramma/. U kunt het Ontwerp- Waterbeheerprogramma ook tijdens kantoor-uren digitaal inzien op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem in de periode vanaf 9 augustus.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de wijzigingen? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen wij een zienswijze. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen in de periode van maandag 2 augustus tot en met woensdag 22 september hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Dit kunt u doen door uw schriftelijke zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel

T.a.v. Unit Advies en Strategie

Postbus 148

7000 AC Doetinchem

Of per email: waterbeheerprogramma@wrij.nl

Probeer hierbij zo specifiek mogelijk uw zienswijze te omschrijven betreffende bijvoorbeeld de pagina en de tekst. Ook verzoeken wij u om als onderwerp “Zienswijze Waterbeheerprogramma” te vermelden.

Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Advies en Strategie (0314) 369369. Van uw zienswijze wordt vervolgens een verslag gemaakt. In verband met corona heeft het onze voorkeur dat een zienswijze schriftelijk of telefonisch wordt ingediend.

Vervolg

Het algemeen bestuur stelt, al dan niet met wijzigingen, het definitieve waterbeheerprogramma vast. Ook stelt het college van dijkgraaf en heemraden een reactienota vast waarin alle ingediende zienswijzen van een reactie zijn voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een afschrift van de reactienota toegestuurd. Zodra het waterbeheerprogramma 2022-2027 definitief is vastgesteld, wordt dit in het Waterschapsblad bekend gemaakt.

 

Naar boven