Ontwerp Projectplan Waterwet Aanpassen onderhoud en infrastructuur traject Afwatering van het Schoolt en Afwatering van Schuilenbarg nabij Borculo.

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘aanpassen onderhoud en infrastructuur traject Afwatering van het Schoolt en Afwatering van Schuilenbarg nabij Borculo’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Met direct betrokken grondeigenaren is overeenstemming voor een nieuwe aanpassing van de watergang en gewijzigd onderhoud. Hiermee wordt invulling gegeven aan een efficiënter beheer en onderhoud. Hierbij is aandacht voor meer biodiversiteit en nuttig hergebruik van het vrijkomende maaisel. De voorgestelde aanpassing komt neer op:

 

  • 1.

    Omvorming tweezijdig smalspoorpad naar één zijde strook voor breedspoor materieel;

  • 2.

    Onderhoud door aanliggende eigenaar van het te handhaven pad, onder voorwaarden, en afvoer sloot- maaisel voor hergebruik in de landbouw;

  • 3.

    Herinrichting andere zijde smalspoorpad naar een natuuroever met als gewenst streefbeeld Rivier-beekoever.

Voor de wijziging van het waterstaatswerk wordt nu een Projectplan Waterwet-procedure doorlopen. Het ontwerp projectplan Waterwet ‘aanpassen onderhoud en infrastructuur traject Afwatering van het Schoolt en Afwatering van Schuilenbarg nabij Borculo’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites:

- http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen;

- https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie heeft eenieder de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt door een afspraak te maken met de heer K. Hesselink via telefoonnummer. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Na de periode van ter inzage legging wordt een reactie gegeven op ingebrachte zienswijzen en zal het projectplan definitief worden vastgesteld. Deze reactie wordt gedeeld met de indieners van een zienswijze. Na definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank mogelijk voor belanghebbenden.

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet ‘aanpassen onderhoud en infrastructuur traject Afwatering van het Schoolt en Afwatering van Schuilenbarg nabij Borculo’ kunt u terecht bij de projectleider K. Hesselink telefoon 0653142403. De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

Naar boven