Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2021, 97Plannen | overigHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - projectplan Herinrichting Meijekade vastgesteld

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 15 december 2020 het projectplan ‘Herinrichting Meijekade’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het waterschap is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Het project Herinrichting Meijekade is een samenwerking tussen het waterschap en de gemeente Woerden. Doel van het waterschap is om de regionale waterkering langs de Meije te verbeteren en weer te laten voldoen aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Het gaat om het deel van ca. 4,8 km. tussen de Hazekade (dorpskern Meije) en de Hollandse kade (werkschuur De Kievit). Doel van de gemeente is om tegelijkertijd groot onderhoud uit te voeren aan dit deel van de weg Meije.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 24 juni t/m 4 augustus 2020. Tijdens deze inspraakperiode zijn bij het waterschap 75 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen is het projectplan op onderdelen aangepast. Het waterschap informeert de indieners van de zienswijzen over de reactie op de zienswijze.

Projectplan inzien

Het projectplan is digitaal te raadplegen via de website www.veiligemeije.nl. Het waterschap wil zich inspannen om het mogelijk te maken dat het projectplan fysiek kan worden ingezien bij Werkschuur De Kievit (Hollandsekade 23) door personen die geen mogelijkheid hebben voor (goede) digitale inzage. U kunt hiervoor een verzoek doen bij mw. Ingrid Hienekamp via e-mail Ingrid.Hienekamp@hdsr.nl of telefoonnummer 06-15016970. Het waterschap wil dan zoeken naar een oplossing op maat. Voorwaarde is dat dit mogelijk moet zijn volgens de geldende COVID-19 maatregelen.

Beroep na vaststelling 

De belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan, of de belanghebbende die redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt geen zienswijze te hebben ingediend, kan binnen 6 weken na dagtekening van deze bekendmaking, beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij deze rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd van € 181,-- voor een natuurlijk persoon en € 360,-- voor een rechtspersoon. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld kan daarnaast ook een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank. Daarvoor zijn apart griffierechten verschuldigd.

Op vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend. De rechtbank zal het beroepschrift versneld behandelen.

Inwerkingtreding 

Het projectplan treedt na deze bekendmaking in werking.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de heer Hans Verkerk via mail hans.verkerk@hdsr.nl of telefoon 06-81337717.

 

Houten, 6 januari 2021