Bekendmaking besluit ambtshalve wijziging watervergunning FrieslandCampina Ingredients B.V. te Borculo

 

Ten behoeve van de lozing van FrieslandCampina is op 9 januari 2017 een vergunning op grond van de Waterwet verleend door Waterschap Rijn en IJssel voor het brengen van water of stoffen afkomstig van FrieslandCampina Domo, gelegen aan de Needseweg 23 en Oude Needseweg in Borculo met behulp van een werk (persleiding), niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, op een zuivering technisch werk van het waterschap zoals bedoeld in artikel 6.2 lid 2 onder a van de Waterwet. Het bedrijf heeft sinds lange tijd een centrifuge (decanter) in werking voor het terughouden van het zogenaamde kool en kiezel dat in een beperkte afvalwaterstroomvolume met grote hoeveelheden vrijkomt bij de raffinage van lactose.

 

Het waterschap besluit de verleende vergunning ambtshalve aan te passen om de aanwezigheid van grote hoeveelheden kool en kiezel terug te dringen.

 

Vaststelling besluit

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend het besluit op de wijziging van de watervergunning voor FrieslandCampina Ingredients B.V. te Borculo te hebben vastgesteld. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen vanaf 4 mei 2021 tot en met 14 juni 2021 op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG te Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur. Gedurende deze termijn is door aanvrager een zienswijze op het ontwerpbesluit ingediend. De zienswijze zal in het definitieve besluit worden behandeld.

 

De vergunning wordt inclusief een aantal wijzigingen definitief verleend.

 

Terinzagelegging

 

Het definitieve besluit van Waterschap Rijn en IJssel op de wijziging van de watervergunning van FrieslandCampina Ingredients B.V. te Borculo ligt, samen met de bijbehorende stukken, ter inzage van 30 juli 2021 tot en met 10 september 2021 op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel Liemersweg 2, 7006 GG te Doetinchem te Doetinchem, op werkdagen tussen 09:00 uur tot 16:30 uur. (ingang Energieweg)

In verband met corona werken wij uitsluitend op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

 

Beroep en voorlopige voorziening

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank. Gedurende de beroepstermijn kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

 

Meer informatie hierover kunt u vinden in ons besluit.

 

Informatie

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving van het Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314 – 369369. Deze is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Per e-mail kunt u voor informatie bij ons Waterschap terecht via: info@wrij.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

 

 

Naar boven