Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2021, 9591inspraakWaterschap de Dommel - Bekendmaking Ontwerpbesluit Legger Waterstaatswerken 2021

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel maakt het volgende bekend.

Besluit

Met het oog op de Omgevingswet en de Waterschapverordening worden de leggers aangepast. Om in de ontwikkeling van onze producten en diensten niet stil te blijven staan hebben we, vooruitlopend op de Omgevingswet, Brabantbreed gekozen voor de inzet van de Vergunningchecker als gedeeltelijk alternatief voor de Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De Vergunningchecker heeft echter nog geen juridische status. Om de dienstverlening in de Vergunningchecker goed aan te laten sluiten bij de juridische werkelijkheid hebben de data in de legger een kwaliteitsslag ondergaan en zijn de bestaande leggergegevens geactualiseerd. De data in deze nieuwe legger sluiten daarmee beter aan bij de werkingsgebieden van de Vergunningchecker. Met het oog op de digitale ontsluiting via het DSO is er ook voor gekozen om de drie bestaande leggerbesluiten te bundelen en voortaan te werken met één legger voor alle waterstaatswerken. De legger waterstaatswerken 2021 vervangt daarmee de legger oppervlaktewaterlichamen 2018, de legger waterberging 2019 en de legger waterkeringen 2020 en alle partiele herzieningen die tussentijds hebben plaatsgevonden.

Inzage ontwerpbesluit met bijlagen

Vanaf 31 juli tot 11 september 2021 liggen het Ontwerpbesluit en de bijlagen ter inzage.

De stukken kunt u inzien / downloaden (linkerzijde pagina) of digitaal te raadplegen via de website: www.dommel.nl/legger

Zienswijzen

Belanghebbenden en ingezetenen kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging zienswijzen indienen tegen dit ontwerpbesluit. U kunt uw zienswijzen sturen naar info@dommel.nl of naar:

Waterschap De Dommel

Het dagelijks bestuur

ovv zaaknummer Z65328

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Wat gebeurt er met uw zienswijzen?

Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. Heeft u een zienswijze ingediend, dan krijgt u een afschrift van de inspraaknota toegestuurd. In de nota van zienswijzen worden géén persoonsgegevens vermeld. Daarna wordt een definitief besluit genomen, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de zienswijzen.

Vragen?

Voor vragen over deze publicatie kunt u bellen naar (0411) 618 618.