Ter inzage: Ontwerp Beleidsregel Nadeelcompensatieregeling voor verlegging kabels en leidingen, inclusief uitvoeringsprotocol

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft tijdens haar vergadering van 3 november 2020 besloten onderstaande beleidsregels voor de verlegging van kabels en leidingen in concept vast te stellen

 

Beleidsregel Nadeelcompensatieregeling voor verlegging kabels en leidingen, inclusief uitvoeringsprotocol.

 

De beleidsregel Nadeelcompensatieregeling voor verlegging kabels en leidingen inclusief het uitvoeringsprotocol geeft aan welk beleid het waterschap hanteert voor nadeelcompensatie bij de verlegging van kabels en leidingen als nadeelcompensatieregeling voor alle projecten van het Waterschap Rijn en IJssel waarbij, ten gevolge van die projecten, door netbeheerders aanpassingen aan hun infrastructuur uitgevoerd moeten worden. Op dit moment is er voor dergelijke gevallen alleen een procedureverordening nadeelcompensatie geldend en deze geeft geen inhoudelijke criteria voor de beoordeling van een schadeaanspraak bij verlegging van kabels en leidingen. Met deze beleidsregel wordt in die lacune voorzien voor zover kabels en leidingen verlegd dienen te worden ten gevolge van door het waterschap genomen watermaatregelen

 

Terinzagelegging

De ontwerp beleidsregel en bijbehorend uitvoeringsprotocol ligt met ingang van 30 juli 2021 tot en met 10 september 2021 ter inzage op het kantoor van het waterschap aan de Liemersweg 2 te Doetinchem. De samenvatting van de ontwerp beleidsregel wordt ter inzage gelegd als bijlage 1, de ontwerp-Beleidsregel Nadeelcompensatie voor verlegging kabels en leidingen als bijlage 2 en het Uitvoeringsprotocol als bijlage 3, bij deze publicatie. Deze stukken zijn op afspraak in te zien op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Verder zijn voornoemde stukken gedurende dezelfde periode te lezen op en te downloaden via de bijlagen behorend bij deze bekendmaking (linkerzijde van deze webpagina).

 

Indienen zienswijzen

 

Bent u het niet eens met deze kaders? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen we een zienswijze. Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn hun zienswijze(n) naar keuze per e-mail, per brief of mondeling indienen.

Dit kunt u doen door uw zienswijze te richten aan:

 

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel

t.a.v. de heer ing. J.P. Bras MPT

Postbus 148

7000 AC Doetinchem

info@wrij.nl

 

Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijk te omschrijven en als onderwerp ‘Zienswijze Beleidsregel NKL’ te vermelden.

 

Ook is het mogelijk om mondeling een zienswijze in te dienen, hiervoor kunt u met de heer J.P. Bras een afspraak maken via telefoonnummer 0314-369369.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

 

Na de inzagetermijn stelt het college van dijkgraaf en heemraden een reactienota vast. Hierin worden alle ingediende zienswijzen van een reactie door het college voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen een kopie van de reactienota toegestuurd. Als er naar aanleiding van de zienswijzen aanpassingen doorgevoerd worden, staan deze in de reactienota. Tegelijkertijd stelt het college van dijkgraaf en heemraden de beleidsregels dan ook definitief vast. Zodra de beleidsregels definitief zijn vastgesteld, wordt dit in het Waterschapsblad en via www.officielebekenmakingen.nl bekend gemaakt.

 

 

Naar boven