Bekendmaking definitief (aanvullend) projectplan Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk

Het algemeen bestuur heeft op 23 december 2020 het aanvullende projectplan ‘Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk’ vastgesteld.

Achtergrond

Het project betreft het aanpassen van het watersysteem in Waalwijk ten behoeve van natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat, om de afwatering van de Buitenpolder af te stemmen op de omvorming van landbouw naar industrie en ten behoeve van veilige dijken langs het Zuiderkanaal.

Op 26 februari 2020 is het projectplan “Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk” (AWW) vastgesteld door het algemeen bestuur en is inmiddels onherroepelijk. Het projectplan was gebaseerd op een voorlopig ontwerp dat vervolgens is uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp wijkt op een aantal onderdelen af van het eerder vastgestelde projectplan. Omdat een aantal wijzigingen een ruimtelijke impact hebben, dienen deze met een aanvullend projectplan te worden vastgesteld. De afwijkingen ten opzichte van het eerder vastgestelde projectplan omvatten een gewijzigde dimensionering van het uitstroomkanaal en een gewijzigde locatie van de keerplaats voor onderhoudsvaartuigen in het Zuiderkanaal.

Plan inzien en bezwaar maken

Het projectplan en alle stukken die daarbij horen, liggen vanaf 6 januari 2021 voor een periode van zes weken ter inzage (tot 17 februari 2021).

Vanwege de veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus liggen de stukken niet fysiek op het kantoor van waterschap Brabantse Delta. U kunt de stukken (digitaal) opvragen en voor extra informatie kunt u contact opnemen met Bas Kuijpers (076 564 15 46) of Sanne van Helmond (076 564 12 56). De stukken die ter inzage liggen zijn ook als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Op dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing waardoor het instellen van pro-forma beroep niet mogelijk is.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Bas Kuijpers (076 564 15 46) of communicatieadviseur Sanne van Helmond (076 564 12 56) of e-mail aww@brabantsedelta.nl.

 

Naar boven