Ter inzage: Ontwerpbesluit tot aanpassen van de legger, door het bovenstrooms gelegen deel van watergang GRS35.000.015 van de legger te verwijderen en het overdragen van het beheer en onderhoud aan de aanliggende eigenaar.

De aanliggende eigenaar van watergang GRS35.000.15 heeft het waterschap verzocht om de watergang van de legger te verwijderen en het beheer en onderhoud over te dragen. Het waterschap is voornemens met het verzoek in te stemmen.

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 28 juli 2021 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG te Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur. In verband met corona werken wij uitsluitend op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Zienswijze

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen we een zienswijze. Belanghebbenden kunnen in de periode van 28 juli 2021 tot en met 7 september 2021 hun zienswijze(n) naar keuze per mail, per brief of mondeling indienen.

Dit kunt u doen door uw zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel T.a.v. Unit Vergunningverlening en Handhaving Postbus 148 7000 AC Doetinchem of info@wrij.nl

Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijk te omschrijven en als onderwerp ‘Ontwerpbesluit leggerwijziging watergang GRS35.000.015’ te vermelden.

Omschrijf uw zienswijze zo specifiek mogelijk.

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Maakt u dan een afspraak met de unit Vergunningverlening en Handhaving op bovenstaand telefoonnummer. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. In verband met corona heeft het onze voorkeur dat een zienswijze schriftelijk of telefonisch wordt ingediend.

Na de inzagetermijn stelt het college van dijkgraaf en heemraden een reactienota vast. Hierin worden alle ingediende zienswijzen van een reactie door het college voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een kopie van de reactienota toegestuurd. Als er naar aanleiding van de zienswijzen aanpassingen doorgevoerd worden, staan deze in de reactienota. Tegelijkertijd wordt de wijziging van de legger dan ook definitief vastgesteld. Zodra de leggerwijziging definitief is vastgesteld, wordt dit in het Waterschapsblad en via www.officielebekenmakingen.nl bekend gemaakt.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving van het Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314 – 369 369. Deze is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

 

Naar boven