Waterschapsblad van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierWaterschapsblad 2021, 943Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking vaststelling Projectplan Verbetering Boezemkade Wheredijk

Op 12 januari heeft het Dagelijks Bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het projectplan Verbetering Boezemkade Wheredijk vastgesteld.

Projectplan

Het projectplan voorziet in het verbeteren van de waterkering door toepassing van grondaanvulling in de binnenberm. Daarnaast het verbreden van de kruin van de waterkering ten behoeve van een leidingtracé en herinrichting van het (brom)fietspad.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag na die van het verschijnen van deze bekendmaking.

Inzage

Het besluit (projectplan) en de bijlagen zijn met ingang van de datum van verschijning van deze publicatie in te zien. U kunt de stukken inzien door de bij deze elektronische bekendmaking gevoegde bijlage(n) te openen. Kijk hiervoor links op deze pagina onder ‘Externe bijlagen’.

Beroep

Belanghebbenden kunnen met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende een periode van zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt alleen beroep instellen bij de bestuursrechter wanneer u eerder een zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht of als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste naam en adres van de indiener, dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep, bevatten. Als u beroep instelt moet u griffierecht betalen.

Het beroep schorst niet de werking van het besluit. Als u wilt dat het besluit wordt geschorst kunt u zich richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank met een verzoek om voorlopige voorziening.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Informatie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marleen Galema, telefoonnummer

072-5828282