Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2021, 9297verkeersbesluit of -mededelingVERKEERSBESLUIT AFSLUITING GEDEELTE KATTENDIJK VOOR VRACHTVERKEER

Kenmerk: 2021.05607

Betreft het voor vrachtverkeer afsluiten van de Kattendijk, gelegen in de Gemeente Krimpenerwaard, kern Gouderak, tussen de huisnummers 183 en 187 door het plaatsen van verkeersbord C7 uit RVV 1990 Bijlage 1.

 

Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het besluit van het algemeen bestuur van 24 juni 2009, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Gebaseerd op artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 worden de volgende doelstellingen beoogd:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

 

Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie.

Overeenkomstig artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de Gemeente Krimpenerwaard en de Provincie Zuid-Holland.

 

Overwegingen

1) door de maatregel wordt het doorgaande vrachtverkeer geweerd van de dijk en uit de aanliggende kernen;

2) de bestemmingen aan beide zijden van de afsluiting blijven voor vrachtverkeer bereikbaar en zijn vanaf het hoofdwegnet over ongeveer een gelijke afstand te bereiken;

3) er worden vooraankondigingsborden geplaatst, zodat het vrachtverkeer tijdig van de afsluiting op hoogte wordt gebracht en de gewenste route kan nemen;

4) de afsluiting heeft gedurende een pilotperiode tot het gewenste effect geleid, te weten een afname van het vrachtverkeer en een vermindering van de overlast voor burgers;

5) door de vermindering van het vrachtverkeer wordt de verkeersveiligheid vergroot en neemt de leefbaarheid in de kernen en langs de gehele dijk toe;

6) aan vrachtverkeer dat aan beide zijden van de afsluiting een bestemming heeft kan, bij een voldoende motivering, een ontheffing worden verleend.

 

Bekendmaking

De bekendmaking van de ter inzage legging van het ontwerp verkeersbesluit met de daaropbetrekking hebbende stukken en de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken, werd op 14 mei 2021 gepubliceerd in het elektronisch waterschapsblad van Schieland en de Krimpenerwaard. Het ontwerp verkeersbesluit heeft vervolgens zes weken ter inzage gelegen. De reactie van het hoogheemraadschap op deze zienswijze is in een nota vanbeantwoording vastgelegd. De zienswijze heeft niet tot wijziging van het ontwerpverkeersbesluit geleid.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Schieland en de Krimpenerwaard om;

1) de Kattendijk, gelegen in de Gemeente Krimpenerwaard, kern Gouderak, tussen de huisnummers 183 en 187 in beide richtingen af te sluiten voor vrachtverkeer door het plaatsen van verkeersbord C7 uit RVV 1990 Bijlage 1;

2) Deze maatregel te realiseren door het plaatsen van verkeersborden en vooraankondigingsborden conform de bebordingstekening, zoals opgenomen in de bij dit besluit horende bijlage 1;

3) Zolang vorenstaande bebordingstekening niet is uitgevoerd, de maatregel te realiseren door het plaatsen van verkeersborden en vooraankondigingsborden conform de tijdelijke bebordingstekening, zoals opgenomen in de bij dit besluit horende bijlage 2.

 

Rotterdam, 19 juli 2021.

dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,

namens dezen,

C.L.J. Duijvestein

teamleider Beheer en Uitvoering

afdeling Waterkeringen en Wegen

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Binnen zes weken na inwerkingtreding kunt u beroep instellen tegen dit besluit bij de arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951,3007 BM Rotterdam. Een beroepschrift moet zijn voorzien van uw naam, adres en handtekening en van een datum. In het beroepschrift moet u aangeven tegen welk besluit u beroep instelt en wat de gronden zijn van uw beroep.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Als u een spoedeisend belang hebt bij de gehele of gedeeltelijke schorsing van dit besluit, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de bovengenoemde arrondissementsrechtbank. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze instantie.

Bijlage 1

Bijlage 2