Ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Rijn en IJssel 2022

 

In de vergadering van 20 juli 2021 heeft het dagelijks bestuur het ontwerp van de Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Rijn en IJssel 2022 vastgesteld.

 

Inhoud

 

Waterschappen zijn verplicht om tenminste eens per vijf jaar expliciet stil te staan bij de zogenoemd ‘kostentoedeling’. Op basis van deze kostentoedeling worden de kosten van watersysteembeheer van het waterschap over de verschillende categorieën belastingbetalers verdeeld. De kostentoedelingsverordening is de wettelijke basis voor de berekening van de uiteindelijke belastingtarieven voor de watersysteemheffing.

 

Voorgesteld wordt het aandeel ingezetenen ongewijzigd te laten (37,0%). De aandelen van de overige belastingcategorieën worden aangepast aan de gewijzigde onderlinge waardeverhouding:

• 12,1 % voor de zakelijk gerechtigden van ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen;

• 0,3 % voor de zakelijk gerechtigden van natuurterreinen:

• 50,6 % voor de zakelijk gerechtigden van gebouwde onroerende zaken.

 

Voorgesteld wordt de gedifferentieerde tarieven niet te wijzigen:

• voor buitendijks gelegen onroerende zaken 25% van het tarief gebouwd en ongebouwd;

• voor verharde openbare wegen 200% van het tarief ongebouwd.

 

Ter inzage

 

Het ontwerp van de Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Rijn en IJssel 2022 en de daarbij horende bijlagen treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’. De terinzagelegging vindt plaats met ingang van 23 juli tot en met 3 september 2021.

 

Het ontwerp van de Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Rijn en IJssel 2022 en de bijhorende bijlagen liggen dan tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapskantoor, Liemersweg 2 te Doetinchem.

 

Zienswijze

 

Belanghebbenden kunnen met ingang van 23 juli tot en met 3 september 2021 naar keuze schriftelijk, digitaal of mondeling hun zienswijze kenbaar maken.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het dagelijks bestuur van het waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

Voor het digitaal indienen van uw zienswijze kunt u een mail sturen naar info@wrij.nl. Onder vermelding van ‘Zienswijze Kostentoedelingsverordening 2022’.

 

Voor het maken van een afspraak voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze of voor meer informatie over het ontwerp van de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Rijn en IJssel 2022 kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (0314) 369369.

 

 

Naar boven