Waterschapsblad van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierWaterschapsblad 2021, 9220ander besluit van algemene strekkingOntwerp van het Waterplan HHNK ter inzage

Op 6 juli 2021 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het ontwerp van het Waterbeheerprogramma 2022-2027, genaamd: 'Waterplan HHNK', vastgesteld.

Ontwerp-Waterplan HHNK

In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 (hierna Waterplan HHNK) presenteren we de koers voor de komende zes jaar aan onze omgeving en de opgaven waar we zelf en met anderen aan werken. We weten uit een lange-termijn-verkenning dat de wereld steeds sneller verandert en dat het belang van water toeneemt. Hoe we hiermee omgaan, is iets dat we in samenspraak met onze omgeving en proefondervindelijk gaan ontdekken. Dat vraagt flexibiliteit en wendbaarheid van ons als waterschap. We kiezen er daarom voor om de koers op hoofdlijnen te beschrijven, langs de lijnen van Effecten en Thema's. Ook beschrijven we de werkwijze die we hanteren.

Het Waterplan HHNK is ons zesde Waterbeheerprogramma. Dit is een wettelijk verplichte beschrijving van ons programma, welke voortvloeit uit de Waterwet (die straks opgaat in de Omgevingswet) en het Bestuursakkoord Water.

Inzage

Het Waterplan HHNK is opgesteld in de vorm van een website: www.waterplanhhnk.nl. Door de website te bezoeken, bezoekt u het Waterplan HHNK. U kunt daar het hele programma lezen.

Een aantal onderdelen van het Waterplan HHNK vallen buiten de inspraak. Het gaat om:

  • 1.

    Het kaartenportaal onder het onderdeel 'Gebied'. Deze moeten tussentijds geactualiseerd kunnen worden.

  • 2.

    Financiën onder 'Over'. De financiering van de uitwerking van het Waterplan loopt via de reguliere P&C-cyclus.

  • 3.

    Verwijzingen naar andere (vastgestelde) beleidsstukken, visies en informatie. Dit ligt daarmee niet ter inzage.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen vanaf 26 juli 2021 tot en met 17 september 2021, 16:00 uur hun zienswijze(n) naar voren brengen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Dit kan op de volgende manieren onder vermelding van het dossiernummer HHNK/21004873 en beschrijving van het onderdeel in het Waterplan HHNK waarop uw reactie betrekking heeft:

Het hoogheemraadschap beantwoordt alle ingebrachte zienswijzen in een Nota van inspraak. De concept-Nota van inspraak wordt op 18 november 2021 op de website van het Waterplan gepubliceerd. Op 16 december wordt bij de bekendmaking van het definitieve besluit (digitaal) de Nota van inspraak openbaar gemaakt. In verband met de privacy worden zienswijzen in de Nota van inspraak geanonimiseerd.

Procedure vaststelling

Het Waterplan wordt voorbereid met toepassing van de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze over het ontwerp-Waterplan naar voren te brengen. Na sluiting van de termijn voor het inbrengen van zienswijzen wordt het Waterplan vastgesteld, al dan niet met wijzigingen naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen.

Informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u zich wenden tot mevrouw T. de Vent via telefoonnummer 072-582 8282.