Hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden - Vaststelling wijziging van het peilbesluit Oud-Kamerik

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend dat op 16 december 2020 door het Algemeen Bestuur van het waterschap de wijziging van het peilbesluit Oud-Kamerik 2020, alsmede het bijbehorende inspraakrapport is vastgesteld.

Dit is de eerste wijziging van het peilbesluit Oud-Kamerik. Het huidig peilbesluit met bijbehorende projectplan is in 2013 vastgesteld. In het projectplan is destijds voorgesteld om een collectieve hoogwatervoorziening te realiseren rondom de lintbebouwing in Oud-Kamerik. Nu, 6 jaar later, is de hoogwatervoorziening gereed en kan het waterpeil worden ingesteld. In het vigerend peilbesluit is voorgesteld het waterpeil in te stellen op NAP -2,05 m. Het huidige praktijkpeil is NAP -2,12 m (NAP -2,10 m). In deze wijziging van het peilbesluit wordt voorgesteld om het praktijkpeil in de hoogwatervoorziening Van Teylingenweg te handhaven en te formaliseren.

De inspraakperiode heeft in 1 inspraakreactie opgeleverd.Het peilbesluit is naar aanleiding van deze zienswijzen niet aangepast.

Stukken inzien

U kunt het peilbesluit en het inspraakrapport inzien in de bijlagen bij deze bekendmaking.

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op de ontwerp-peilbesluiten, kan binnen 6 weken na bekendmaking, beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Genoemd beleid treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking.

Informatie

Bent u visueel of anderszins beperkt en heeft u moeite dit document te lezen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Astrid de Boer-Riebel, projectleider, op telefoonnummer: 030 - 209 71 46 of per e-mail astrid.de.boer@hdsr.nl.

 

Houten, 27 januari 2021

 

 

 

 

Naar boven