Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 9190andere vergunningPublicatie watervergunning 2021-013851 het eenmalig lozen van bouwkuipwater ter plaatse van Ree 18-1 in Reeuwijk

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 19 juli 2021 een vergunning verleend voor het naar verwachting in de periode van 26 juli 2021 tot en met 15 december 2021 gedurende 4 weken eenmalig lozen van bouwkuipwater uit een bouwkuip, na afloop van het uithardingsproces bij het toepassen van onderwaterbeton, met een maximaal debiet van 4 m³ per uur en een maximum waterbezwaar van 1.440 m³ op overig oppervlaktewater ter plaatse van Ree 18- 1 in Reeuwijk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

 

De stukken liggen tot en met 30 augustus 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Zonneveld van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 36 05.

 

Leiden, 19 juli 2021