Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 9189andere vergunningPublicatie besluit 2021-013829 het aanbrengen en hebben van mantelbuizen nabij Schipholdijk 245 te Oude Meer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 19 juli 2021 een besluit genomen aan Liander N.V. voor het hebben en aanbrengen van drie Ø 160millimeter PE 100 SDR 11 mantelbuizen door middel van drie horizontaal gestuurde boringen met het intredepunt in de kernzone van de boezemwaterkering nabij Schipholdijk 245 te Oude Meer.

 

De stukken liggen tot en met 30 augustus 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Verheul de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 36 11.

 

Leiden, 19 juli 2021