Bekendmaking besluit wijziging watervergunning Waterwet FrieslandCampina Nederland B.V. te Lochem

Ten behoeve van de lozing van FrieslandCampina Nederland B.V. te Lochem is een vergunning op grond van de Waterwet vereist van Waterschap Rijn en IJssel ingevolge de verordening van Waterschap Rijn en IJssel.

De wijziging van de waterwetvergunning uit 2010 heeft betrekking op de volgende aspecten:

 

 • -

  Realisatie en ingebruikname van een nieuwe afvalwater meetput (voor de totale stroom in plaats van boterfabriek en poederfabriek apart);

 • -

  Realisatie en ingebruikname van een drietal doseringspunten met salpeterzuur om het afvalwater aan te kunnen zuren;

 • -

  Wijziging van de concentratie/vracht aan stikstof (N)-totaal en de verhouding stikstof (N)-totaal/CZV in het afvalwater in verband met de toepassing van salpeterzuur;

 • -

  Wijziging (op termijn) van de locatie van de pH meting c.q. pH sturing van de huidige afvalwatermeetput naar het gemaal Kanaalstraat te Lochem.

Waterschap Rijn en IJssel besluit om daartoe de watervergunning van 8 juni 2010 te wijzigen.

Vaststelling besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend het besluit op de wijziging van de watervergunning voor FrieslandCampina Nederland B.V. te hebben vastgesteld. Het ontwerpbesluit heeft van 21 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn van terinzagelegging zijn er geen zienswijzen op het ontwerpbesluit ingediend. Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend, zal er ook geen reactienota worden opgesteld.

De vergunning wordt ongewijzigd definitief verleend.

Terinzagelegging

Het definitieve besluit van Waterschap Rijn en IJssel op de wijziging van de watervergunning van FrieslandCampina Nederland B.V. ligt, samen met de bijbehorende stukken, ter inzage van 20 juli 2021 tot en met 30 augustus 2021:

Beroep en voorlopige voorziening

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank. Gedurende de beroepstermijn kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

Meer informatie hierover kunt u vinden in ons besluit.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving van het Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314 – 369369. Deze is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Per e-mail kunt u voor informatie bij ons Waterschap terecht via: info@wrij.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

Naar boven