Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 9052andere vergunningPublicatie watervergunning 2021-006933 diverse werkzaamheden ter hoogte van de Voorschoterweg 6 in Leiden

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 15 juli 2021 een vergunning verleend aan gemeente Leiden voor

a. Het aanleggen van 14.345 m² verhard oppervlak;

b. Het dempen van 125 m² overig oppervlaktewater;

c. Het uitvoeren van grondverzet binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering;

Een en ander ter hoogte van de Voorschoterweg 6 in Leiden.

 

De stukken liggen tot en met 26 augustus 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Noordam van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 53.

 

Leiden, 15 juli 2021