Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 9049andere vergunningPublicatie watervergunning 2021-013621 diverse werkzaamheden nabij Oosteinderweg 535 te Aalsmeer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 15 juli 2021 een vergunning verleend voor

a. het aanbrengen en hebben van een brug binnen de kernzone van een primaire watergang met een ondersteunende constructie die in het oppervlaktewater wordt geplaatst;

b. het aanbrengen en hebben van een brug in combinatie met een combiwand als vervangende waterkering binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering;

c. het aanbrengen en hebben van een weg en het ophogen van de dijk met meer dan 0,50 m klei en/of zand binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;

d. het ten behoeve van het aanbrengen van een duiker Ø 600 mm met een lengte van maximaal 10 m in een overige watergang, het dempen en graven van water binnen de beschermingszone van een regionale waterkering; nabij Oosteinderweg 535 te Aalsmeer.

 

De stukken liggen tot en met 26 augustus 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Dukker van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 60.

 

Leiden, 15 juli 2021