Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 9048andere vergunningPublicatie watervergunning 2021-013683 diverse werkzaamheden ter plaatse van kadastraal perceel AK 3018 te Haarlemmermeer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 15 juli 2021 een vergunning verleend aan Schiphol Nederland b.v. voor

a. Een tijdelijke verharding van 2602 m2 ten behoeve van een bouwweg bestaande uit betonnen stelcon platen ter plaatse van kadastraal perceelnummer 3018, sectie AK te Haarlemmermeer.

b. Een tijdelijke verharding van 2500 m2 ten behoeve van een ketenterrein bestaande uit wegendoek met daarop steengranulaat ter plaatse van kadastraal perceelnummer 3018, sectie AK te Haarlemmermeer.

c. Het uitvoeren van ontgravingen, tijdelijk hebben en weer aanvullen van een bouwput van -6,55 meter NAP in een kwetsbaar kwelgebied ten behoeve van de aanleg van de tijdelijke duiker ter plaatse van kadastraal perceelnummer 3018, sectie AK te Haarlemmermeer.

d. Het plaatsen en hebben van een tijdelijke duiker over een lengte van 18,60 meter met een doorsnede van ø 800 millimeter in een overige watergang ter plaatse van kadastraal perceelnummer 3018, sectie AK te Haarlemmermeer.

 

De stukken liggen tot en met 26 augustus 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Zeilmaker van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 31 88.

 

Leiden, 15 juli 2021