Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 9044andere vergunningPublicatie watervergunning 2021-005922 het graven van nieuw oppervlaktewater en het uitvoeren van graafwerkzaamhedenter plaatse van Getsewoudweg in Nieuw-Vennep

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 15 juli 2021 een vergunning verleend aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. voor

a. Het ter compensatie van 1.500 m² toename verhard oppervlak graven van 225 m² nieuw oppervlaktewater in de bocht van de Getsewoudweg in de kwetsbare kwelpolder de Haarlemmermeerpolder;

b. Het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 1,5 m min maaiveld ten behoeve van het verbreden en verdiepen van een bestaande ‘overige’ watergang aan de overzijde van de Leimuiderweg (N207) ter hoogte van de Getsewoudweg in de kwetsbare kwelpolder de Haarlemmermeerpolder; ter plaatse van de Getsewoudweg alsook een deel in het akkerland ten zuidwesten van de Leimuiderweg in Nieuw-Vennep.

 

De stukken liggen tot en met 26 augustus 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw van der Zee van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 30 88.

 

Leiden, 15 juli 2021