Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 9043andere vergunningPublicatie watervergunning 2021-013754 het tijdelijk demen van een hoofdwatergang ter plaatse van kadastraat perceel AN 1419 te Haarkemmermeer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 15 juli 2021 een vergunning verleend aan Heilijgers Bouw B.V. voor het tijdelijk dempen, voor een periode van 11 maanden, van een hoofdwatergang met 603 m2 ter plaatse van kadastraal perceelnummer 1419, sectie AN te Haarlemmermeer ten behoeve van de realisatie van een project.

 

De stukken liggen tot en met 26 augustus 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Zeilmaker van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 31 88.

 

Leiden, 15 juli 2021