Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 9042andere vergunningPublicatie watervergunning 2021-013241 het vernieuwen van de bestaande duiker ter plaatse van Vijfhuizerdijk 83 te Vijfhuizen

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 15 juli 2021 een vergunning verleend voor het vernieuwen van de bestaande duiker in een overige watergang in de kernzone van de regionale waterkering. De duiker is 5 meter lang met een doorsnede van 600 millimeter ter plaatse van Vijfhuizerdijk 83 te Vijfhuizen.

 

De stukken liggen tot en met 26 augustus 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Zeilmaker van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 31 88.

 

Leiden, 15 juli 2021