Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 9038andere vergunningPublicatie watervergunning 2021-012086 diverse werkzaamheden ter hoogte van Van Cuycklaan 30 te Oegstgeest

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 12 juli 2021 een vergunning verleend aan Tauw B.V. voor

a. Het aanleggen van een nieuwe brug met een doorvaarthoogte van 90 cm in de kern- en beschermingszone van de waterkering en hoofdwatergang;

b. Het graven in de kern- en beschermingszone van de waterkering ten behoeve van het aanleggen van de nieuwe brug en het aanleggen en hebben van een damwand c.q. vervangende waterkering;

c. Het aanleggen van een tijdelijke dam met drie duikers Ø 800 mm en tevens tijdelijk dempen in de kern- en beschermingszone van de waterkering en hoofdwatergang;

dit alles ter hoogte van Van Cuycklaan 30 te Oegstgeest.

 

De stukken liggen tot en met 23 augustus 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Jensen de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 74.

 

Leiden, 12 juli 2021