Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2021, 8764overige overheidsinformatieOntwerpbesluit legger waterkeringen op het Kampereiland en de Mandjeswaard

 

Op 15 juni 2021 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een wijziging van de legger waterkeringen voor waterkeringen op het Kampereiland en de Mandjeswaard in ontwerp vastgesteld. De realisatie van het project dijkverbetering Kampereiland is in 2019 afgerond conform de door het WDODelta vastgestelde projectplannen Waterwet: Kampereiland (22 mei 2018) en Mandjeswaard (22 oktober 2018).

 

De Provincie Overijssel heeft in overeenstemming met de genoemde Projectplannen de wijzigingen doorgevoerd op de kaart Waterkeringen en peilbesluiten bij de Omgevingsverordening Overijssel 2017. De reden daarvoor is dat de provincie bevoegd is om regionale waterkeringen aan te wijzen.

 

Ontwerp-wijziging Overzichtskaart waterkeringen

De Overzichtskaart waterkeringen maakt deel uit van de legger waterkeringen.

De wijziging van deze kaart houdt in dat er omwisseling heeft plaatsgevonden in de status van enkele waterkeringen:

 

- Kampereiland

De status van de regionale waterkering 101 ter hoogte van de Zwartemeerpolder is omgewisseld met de status van overige waterkering 1012 (met andere woorden: de regionale waterkering 101, voor zover gelegen langs de Zwartemeerpolder, is aangewezen als overige waterkering en de overige waterkering 1012 is aangewezen als regionale waterkering). De Zwartemeerpolder wordt in de nieuwe situatie dus beschermd door een overige waterkering en niet meer door een regionale waterkering.

- Mandjeswaard

De status van de regionale waterkering 102 om de polder De Heuvel is omgewisseld met de status van overige waterkering 1021. (met andere woorden: de regionale waterkering 102, voor zover gelegen langs polder De Heuvel, is aangewezen als overige waterkering en de overige waterkering 1021 is aangewezen als regionale waterkering). De polder de Heuvel wordt in de nieuwe situatie dus beschermd door een overige waterkering en niet meer door een regionale waterkering.

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd op de https://kaarten.wdodelta.nl/documenten/Legger/Overzichtskaart_Waterkeringen_Kampereilanden.pdf. Het betreft een wijziging van de Overzichtskaart voor zover die betrekking heeft op de waterkeringen op het Kampereiland en de Mandjeswaard.

 

Ontwerplegger regionale waterkeringen Kampereiland & Mandjeswaard

In de legger zijn het waterstaatswerk, de beschermingszone A en beschermingszone B van het waterstaatswerk, alsook de vorm en afmeting waaraan het waterstaatswerk moet voldoen, opgenomen.

De ontwerplegger voor de regionale kering op het Kampereiland en de Mandjeswaard is te raadplegen via volgende link: https://wdodelta.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9803798dd2e240d387de6808f72a81b8 

 

Onderhoudsplicht

De onderhoudsplichtigen van de waterkeringen waarop de leggerwijziging betrekking heeft, wijzigen niet. De eigenaren (en beperkt gerechtigden) blijven verantwoordelijk voor het gewoon onderhoud. Het waterschap blijft verantwoordelijk voor het buitengewoon onderhoud, tenzij die onderhoudsplicht in een watervergunning op grond van de Keur bij een ander berust.

 

Leggerboeken voor regionale waterkeringen

De Leggerboeken voor de regionale waterkeringen 101 en 102 https://www.wdodelta.nl/leggerboeken-van-de-primaire-en-regionale-waterkeringen-voormalig-groot-salland worden bij de vaststelling van de leggerwijziging aangepast conform de leggerwijziging.

 

De ontwerplegger ligt vanaf 14 juli 2021 gedurende een periode van zes weken digitaal ter inzage en kan digitaal worden ingezien via de eerdergenoemde link.

 

Belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het Waterschap kunnen gedurende deze periode over de ontwerpleggerwijziging (inclusief de wijziging van de overzichtskaart waterkeringen) een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijk indienen kan bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijssel Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een afspraak maken. Deze afspraak dient uiterlijk 11 augustus 2021 gemaakt te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de technisch manager Victor Frankena, 06-54953006. U kunt ook via een digitaal formulier uw zienswijze kenbaar maken: https://www.wdodelta.nl/actueel/online-regelen-0/zienswijze-indienen/

 

Nb.

Gelijktijdig met het ter inzage leggen van de ontwerplegger regionale waterkeringen wordt eveneens een gewijzigde legger oppervlaktewaterlichamen van o.a. deelgebied 11 Kampereiland ter inzage gelegd. Hoewel de legger waterkeringen en de legger oppervlaktewaterlichamen twee verschillende leggers zijn (Deze gaat over de dijken, de ander gaat over de watergangen), komen het gebied en de belanghebbende wel gedeeltelijk overeen. Het zijn dus twee aparte ontwerpbesluiten die vrijwel gelijktijdig worden gepubliceerd. Het ontwerpbesluit Legger oppervlaktewaterlichamen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020 ligt sinds 9 juli 2021 ter inzage: https://www.officielebekendmakingen.nl/wsb-2021-8491.html

 

Zwolle, 14 juli 2021