Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 8663ander besluit van algemene strekkingVaststelling projectplan “Siberië Maasbree” met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger

Bij besluit van 6 juli 2021 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan “Siberië Maasbree” vastgesteld. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige aanpassing van de legger van Waterschap Limburg. Bij besluit van 6 juli 2021 is daarom tevens de legger gewijzigd.

Toelichting

Het projectgebied is gelegen in Maasbree, gemeente Peel en Maas.

De opgave voor asset Siberië bestaat uit twee onderdelen, te weten:

 • 1.

  Locatie 1 = Buffer ‘Siberië’ water regulerende voorziening 1 (objectnr. 97765) Onderzoek naar de werking van de buffer wees uit dat e aanwezige buffercapaciteit beter benut kan worden door de aanwezige leegloopdrempel te verlagen. Naar aanleiding hiervan zijn maatregelen voorgesteld om de werking van de buffer te verbeteren, zijnde:

  - Het wijzigen (deels) van de ligging en onderhoudsplichtige van het oppervlaktewater Siberië;

  - Het verwijderen van een aantal assets (stuw, duiker, afsluitmiddel, verdediging) in de oppervlaktewateren Siberië.

  - Het aanbrengen van twee knijpconstructies in de buffer Siberië.

 • 2.

  Locatie 2 = Buffer ‘Siberië’ water regulerende voorziening 2 (objectnr. 977700) Door wijziging van de inrichting van het kassengebied, hebben een aantal van de op dit moment aanwezige water regulerende objecten geen functie meer. Deze objecten worden verwijderd en vervangen door een buisverbinding.

Ter inzage

Het vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger liggen van 13 juli tot en met 23 augustus ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het projectplan en het besluit tot wijziging van de legger. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de projectleider, Tom Spee, via telefoonnummer +31 6 5204 1154 of per e-mail: t.spee@waterschaplimburg.nl.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Tom Spee via telefoonnummer +31 6 5204 1154 of per e-mail: t.spee@waterschaplimburg.nl. Voornoemde besluiten zijn tevens in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

Ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf