Waterschapsblad van Waterschap Vallei en Veluwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Vallei en VeluweWaterschapsblad 2021, 866Beschikkingen | afhandelingBekendmaking watervergunning voor werkzaamheden t.p.v. Oude Schans 59 te Bunschoten-Spakenburg

 

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend voor het slopen van een bestaand pand in de beschermingszone A van een primaire waterkering en het nieuw bouwen van een gedeelte van een museum in de beschermingszone A van een primaire waterkering ter plaatse van Oude Schans 59 te Bunschoten-Spakenburg.

De vergunning is verzonden op 22 januari 2021.

Het waterschap heeft een vergunning afgegeven met voorschriften om het milieu te beschermen.

Inzien van stukken

U kunt de vergunning en de daarbij behorende stukken inzien van 27 januari 2021 tot en met 9 maart 2021 bij Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn: elke werkdag na telefonische afspraak (055 527 29 11).

Indien gewenst kan de vergunning met bekendmaking ook naar u gemaild worden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar cbuitenhuis@vallei-veluwe.nl. De vergunning met bekendmaking zal u dan via e-mail worden toegezonden.

Bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na verzending van dit besluit hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Dit is de datum waarop het besluit is verzonden. Het bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan een verzoek tot het treffen van een 'voorlopige voorziening' indienen, als tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht tot de uitspraak van de rechtbank. Zo'n verzoek moet worden gedaan bij de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Van degene die een verzoek tot het treffen van ‘voorlopige voorziening’ indient wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd (€ 181, - voor een natuurlijk persoon, € 360, - voor een rechtspersoon). Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

Vragen

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Van Wijngaarden (vergunningverlener) via telefoonnummer: 06 23 00 58 99.

Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Buitenhuis (administratief medewerker) via telefoonnummer: 06 82 23 57 39.

Het nummer van de vergunning is Z2020-004392/D2020-1025670

Waterschap Vallei en Veluwe, Apeldoorn, 27 januari 2021