Vaststelling projectplan Waterwet ‘Aanleg Verlengde Oude Maas, vispassage langs Molen- en Biltplas in Stevensweert’, met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger

Bij besluit van 6 juli 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg het projectplan Waterwet ‘Aanleg Verlengde Oude Maas, vispassage langs Molen- en Biltplas in Stevensweert’ vastgesteld. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige aanpassing van de legger van Waterschap Limburg. Bij besluit van 6 juli 2021 is daarom tevens de legger gewijzigd.

Toelichting

In de gemeente Maasgouw ligt tussen de kernen Ohé en laak en Stevensweert en het Julianakanaal het stroomgebied van de Oude Maas. De Maas had tot ±1850 vele vertakkingen. Ook ten noorden van Roosteren vertakte ze zich. De twee rivierarmen verenigden zich ter hoogte van Maasbracht, waardoor ze het "Eiland in de Maas" vormden met hierop de plaatsen Ohé, Laak, Stevensweert, het Bilt, het Eiland en de Brand. Het beginpunt van de Oude Maas werd gedempt, waardoor het eiland een schiereiland werd. Bovendien kon Maaswater niet meer binnenstromen, waardoor de Oude Maas nu enkel nog gevoed word door de Geleenbeek.

Maaswater stroomt in de huidige situatie enkel bij hoogwater vanuit de Maas de Oude Maas in. Bij deze hoogwatersituaties wordt de voormalige arm dan ook veel breder. Rond de Oude Maas werd vanaf 1960 grind gewonnen, waardoor twee grote Maasplassen zijn gevormd: de Molenplas en de Biltplas. Na het einde van de grindwinning in 2009 is een groot deel van het gebied ingericht als het natuurgebied "Stevol".

De Molenplas en de Biltplas zijn slecht passeerbaar voor vis vanuit de Maas. Dit komt door de geringe stroomsnelheid in beide plassen, waardoor de vissen de beekmonding van de Oude Maas en daarmee het bovengelegen stroomgebied van de Geleenbeek niet kunnen vinden. Het verbeteren van de visoptrek is een van de maatregelen ten behoeve van de ecologische doelstellingen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Om de optrekbaarheid van de Oude Maas en Geleenbeek te verbeteren is Waterschap Limburg voornemens om langs de Molenplas en de Biltplas een omleiding aan te leggen. Deze nieuwe omleiding noemen we de “Verlengde Oude Maas”. De realisatie van dit project draagt bij aan het behalen van die KRW-doelstellingen. De maatregel sluit aan op eerder uitgevoerde ecologische verbeteringen in de bovenloop van de Geleenbeek én op de ontsnipperingsmaatregelen zoals opgenomen in de gebiedsvisie Corridor Geleenbeekdal. Deze maatregelen zijn planologisch verankerd in het Tracébesluit voor de A2 Vonderen-Kerensheide, uitvoering 2025-2027.

Ontwerpprojectplan

Het ontwerpprojectplan met bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger heeft van 30 maart 2021 tot en met 10 mei 2021 ter inzage gelegen met gelegenheid voor het indienen van zienswijzen. Er is één zienswijze ontvangen. Hiervan is een zienswijzerapportage opgesteld. Het ontwerpprojectplan is naar aanleiding daarvan niet aangepast.

Ter inzage

Het vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger liggen van 13 juli tot en met 23 augustus 2021 ter inzage via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer.

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden gedurende voornoemde termijn tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan en/of het besluit tot wijziging van de legger beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Tegen het besluit tot wijziging van de legger kan alleen beroep worden ingesteld voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone is vastgesteld of gewijzigd.Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Wij verzoeken belanghebbenden in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van het besluit. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Wanneer beroep is ingesteld kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond. Hiervoor is eveneens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Kim Baeten via telefoonnummer 06 14707575 of per e-mail: k.baeten@waterschaplimburg.nl. Voornoemde besluiten zijn tevens in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

Ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf

Naar boven