Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 8580Overige overheidsinformatieKostentoedelingsverordening watersysteemheffing Waterschap Limburg 2022

Het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg heeft op 7 juli 2021 het ontwerp met toelichting vastgesteld van de Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing Waterschap Limburg 2022. Overeenkomstig Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt de vastgestelde ontwerptekst gedurende zes weken, van 12 juli 2021 tot en met 23 augustus 2021 tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapsgebouw te 6043 CX Roermond, Maria Theresialaan 99. Voor het inzien van de stukken in het waterschapsgebouw moet vooraf een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 088-8890100. Digitaal kunnen de stukken worden ingezien in de linker kolom als bijlage van deze bekendmaking.

Toelichting

Artikel 120 Waterschapswet bepaalt dat de Kostentoedelingsverordening in ieder geval een maal per vijf jaar hernieuwd wordt vastgesteld. In deze verordening is de procentuele kostenverdeling tussen de belangencategorieën vastgelegd, die samen met de waterschapsbegroting en het wettelijk kader de basis vormen voor de watersysteemheffing.

Zienswijze

Iedere belanghebbende kan gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over de ontwerpverordening. Een schriftelijke zienswijze wordt gericht aan het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg, postbus 2207, 6040 CC Roermond. Een mondelinge zienswijze kan alleen worden ingediend na een telefonische afspraak via nummer 088-8890100. Een digitale zienswijze wordt ingediend via https://formulieren.waterschaplimburg.nl/indienen-zienswijze/. Na afloop van de inspraakperiode legt het dagelijks bestuur van het waterschap het ontwerpbesluit, samen met de ontvangen zienswijzen en een nota van zienswijzen, ter besluitvorming voor aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt vervolgens de verordening vast in de vergadering van 24 november 2021.

Informatie

Nadere informatie kan worden gevraagd bij de heer J.Geelen, adviseur juridische zaken, telefoonnummer 088-8890100 of via e-mailadres: j.geelen@waterschaplimburg.nl

Roermond, 12 juli 2021

Het algemeen bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf