Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2021, 8501andere meldingOntwerp-Waterbeheerprogramma 2022-2027

Bij het opstellen van het Waterbeheerprogramma is rekening gehouden met de eisen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW-maatregelen uit dit ontwerp-Waterbeheerprogramma zijn ingebracht bij de Stroomgebiedbeheerplannen, die als bijlage bij het Nationaal Waterprogramma door de rijksoverheid worden vastgesteld.

 

Inzage

Het ontwerp-Waterbeheerprogramma 2022-2027 ligt met ingang van 12 juli 2021 tot en met 6 september 2021 ter inzage.

 

Inzage

U kunt het ontwerp-Waterbeheerprogramma op de volgende manieren inzien:

- tijdens kantooruren in het waterschapshuis van Hollandse Delta (Handelsweg 100 te Ridderkerk);

- via het openen van de bijlage bij deze elektronische bekendmaking (zie de linker kolom onder ‘Externe bijlagen’);

- via de website van het waterschap: www.wshd.nl/waterbeheerprogramma.

 

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging (12 juli t/m 6 september 2021) kunnen ingezetenen van het beheergebied van waterschap Hollandse Delta en andere belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp-Waterbeheerprogramma kenbaar maken. Dit kan per brief, per e-mail of mondeling. Uw zienswijze per brief kunt u sturen naar: Dijkgraaf en Heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC in Ridderkerk, onder vermelding van “zienswijze ontwerp-WBP”.

 

Uw zienswijze per e-mail kunt u sturen naar waterbeheerprogramma@wshd.nl, met als onderwerp “zienswijze ontwerp-WBP”. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0900-2005005 (lokaal tarief). U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw ingediende zienswijze met daarin informatie over de vervolgprocedure. Hollandse Delta beoordeelt de ingediende zienswijzen en beziet of deze aanleiding geven om het ontwerp aan te passen. De uitkomst daarvan wordt vastgelegd in een Nota van Beantwoording en Wijzigingen. Vervolgens wordt het Waterbeheerprogramma definitief vastgesteld en apart bekendgemaakt. U ontvangt daarvan bericht met daarbij een kopie van de Nota van Beantwoording en Wijzigingen. Tegen de vaststelling van het Waterbeheerprogramma is geen beroep mogelijk.

 

Ridderkerk, 12 juli 2021

 

Dijkgraaf en heemraden, Namens dezen:

 

S.J. Steendijk, secreataris-directeur