Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2021, 8474andere vergunningWatervergunning voor de locatie spoortraject Hoogeveen

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft besloten de navolgende vergunning (onder voorschriften) op grond van de Waterwet te verlenen, tot 15 oktober 2022, voor:

 

 • 1.

  het aanpassen van het watersysteem t.b.v. de snelheidsverhoging spoortraject Hoogeveen (dossiernummer Z/21/40668; verzenddatum 6 juli 2021).

 

Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt gedurende 6 weken na verzenddatum van het besluit ter inzage bij het team Vergunningen. Wilt u stukken van een watervergunning inzien op het hoofdkantoor, dan kan dat alléén op afspraak (contactinformatie: zie laatste alinea).

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na genoemde datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening (datum) van het bezwaarschrift;

 • 3.

  de gronden van het bezwaar;

 • 4.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

 

Aan het indienen van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Een bezwaar kan schriftelijk worden ingediend of digitaal met het daarvoor bestemde formulier op de website van het waterschap https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt inhoudelijk niet in behandeling genomen.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in de vergunning kunnen worden uitgevoerd. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bij het indienen van een voorlopige voorziening moet een kopie van het bezwaarschrift worden overlegd. Nadere informatie kunt u vinden via www.rechtspraak.nl. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Meer informatie?

Voor vragen over de vergunning of voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van het bijbehorende nummer.