Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 8403andere vergunningBekendmaking besluit maatwerkvoorschriften Waterschap Limburg voor een legeroefening waarbij gebruikt wordt gemaakt van de Geul te Geulhem in de gemeente Valkenburg aan de Geul

De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt krachtens artikel 3:41, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door toezending of uitreiking aan de aanvrager. Het besluit maatwerkvoorschriften is op 5 juli 2021 aan de vergunninghouder toegezonden.  

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend, dat op 5 juli 2021 onder het stellen van voorschriften, een besluit maatwerkvoorschriften is verleend voor een legeroefening waarbij gebruikt wordt gemaakt van de Geul te Geulhem.

Inzage

Het besluit maatwerkvoorschriften met bijbehorende stukken kan ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl. Desgewenst kunt u een afschrift krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het besluit worden gegeven.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 3:41, eerste lid jo. artikel 6:8, eerste lid van de Awb, gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit maatwerkvoorschriften is verzonden aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond, onder vermelding van het zaaknummer 2021-Z31498. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het besluit maatwerkvoorschriften treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6.16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit maatwerkvoorschriften niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit maatwerkvoorschriften bezwaar wordt aangetekend en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over te leggen.  

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.  

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.  

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het vragen van een voorlopige voorziening of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde site.

Informatie

Voor nadere informatie over het besluit maatwerkvoorschriften kunt u contact opnemen met het waterschap, via 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.   

Roermond, 7 juli 2021  

Het dagelijks bestuur,

Erik Keulers, secretaris-directeur

Patrick van der Broeck, dijkgraaf