Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2021, 7908VerordeningenBesluit tot wijziging van de Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van 15 juni 2021 met nummer DM1776673;

gelet op artikel 78 eerste lid van de Waterschapswet, artikel 1.3 van de Algemene subsidieverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, titel 4.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht, Waterkoers 2016-2021 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de maatregelenlijst van het Bestuurlijk Overleg Open Teelten en Veehouderij;

voorts gelet op artikel 14 van de Landbouwvrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014, waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden van de Commissie van 25 juni 2014 op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 1 juli 2014, L193/1, welke vrijstellingsverordening (Verordening 702/2014)op 8 december 2020 is verlengd tot 31 december 2022 door middel van een wijzigingsverordening (Verordening 2020/2008) van de Europese Commissie;

 

Besluit

 

Artikel I

De Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem, vastgesteld bij besluit van 19 maart 2019, laatst gewijzigd op 12 januari 2021, te wijzigen als volgt:

 • A.

  Artikel 9 zevende en achtste lid komen te luiden:

  • 7.

   De maximale subsidiebedragen per maatregel, genoemd onder artikel 8 lid 3 sub I en sub II, gelden voor de gehele looptijd van deze subsidieregeling, namelijk van 3 mei 2018 tot 31 december 2021.

  • 8.

   Over de gehele looptijd van deze subsidieregeling, namelijk van 3 mei 2018 tot 31 december 2021, geldt een maximum subsidiebedrag van:

   • a.

    € 30.000,-- voor stapeling van maatregelen onder artikel 4 lid 2 niet-productieve maatregelen gericht ter voorkoming van bodemdaling

   • b.

    € 10.000,-- voor stapeling van maatregelen onder artikel 4 lid niet-productieve en art. 4 lid 3 productieve maatregelen gericht op verbetering van de kwaliteit van water en bodem.

 • B.

  Artikel 15 tweede lid komt te luiden:

  • 2.

   De Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor bodem en water eindigt van rechtswege op 31 december 2021.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Waterschapsblad.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 juni 2021.

Dijkgraaf, J.C.H. Haan

Secretaris-directeur, E. van Grol