Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2021, 7337Beschikkingen | afhandelingBekendmaking vergunning Waterwet

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat het een vergunning heeft verleend ingevolge de Waterwet en artikel 3.7 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 aan Brabant Water N.V., Postbus 1068, 5200 BC te 's-Hertogenbosch voor de inrichting Drinkwaterpompstation Schijf gelegen aan de Roosendaalsebaan 40/De Heiberg te Schijf voor het brengen van stoffen en voor het brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam “Schijfse Vaart”, in beheer bij ons waterschap.

 

De vergunning en de bijbehorende bescheiden liggen vanaf zaterdag 12 juni 2021 gedurende zes weken op de volgende plaatsen ter inzage:

 

 • 1.

  Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda; elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip gelieve een afspraak te maken via telefoonnummer 076 564 15 01.

 • 2.

  Gemeente Rucphen, Binnentuin 1, Rucphen, alle werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op maandag en vrijdag op afspraak tot 17.00 uur en op woensdag van 08.00 – 20.00 uur.

 

Tot en met vrijdag 23 juli 2021 kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

 • 1.

  naam en adres indiener;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  het nummer van de vergunning;

 • 4.

  de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen;

 • 5.

  handtekening indiener.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor nadere informatie met betrekking tot de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 15 01.

 

Breda, 11 juni 2021

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda

Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda

tel: 076 564 10 00

fax: 076 564 10 11

E-mail: info@brabantsedelta.nl

Internet: www.brabantsedelta.nl