HAS2021_29586 Boomrooierij en grondverzetbedrijf Gebroeders Naaijer

Watervergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van een gecombineerde tank- en wasplaats in de sloot aan de zuidoostzijde van het bedrijf.

 

Op grond van de Waterwet is een watervergunning verleend aan Boomrooierij en grondverzetbedrijf Gebroeders Naaijer, Oostereinde 18, 9672 TC Winschoten voor het lozen van afvalwater afkomstig van een gecombineerde tank- en wasplaats in de sloot aan de zuidoostzijde van het bedrijf.

 

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 27 januari 2021 tot en met 3 maart 2021. De watervergunning is ook digitaal in te zien.

 

Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met onderstaand contactpersoon. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet.

 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met team vergunningverlening van de afdeling Schoon Water (tel. 0598-693800).

 

Naar boven