Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 7310Overige besluiten van algemene strekkingTijdelijke watervergunning horecapunt Bar Goed te Perkpolder

Het waterschap Scheldestromen heeft op grond van de Waterwet en de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 een watervergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een horecapunt op Perkpolderhaven 6 te Walsoorden.

Het besluit ligt vanaf 10 juni tot 22 juli 2021ter inzage:

Bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 te Middelburg, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken.

Tot het einde van bovenvermelde termijn staat bezwaar open bij het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.  

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.  

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda