Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 7251Beschikkingen | afhandelingGoor, aanbrengen van wilgen langs waterloop WL01763

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van H. te Wierik te Goor voor het aanbrengen en hebben van wilgen op de rechteroever over een lengte van 110 meter langs de waterloop WL01763 (afvoervak AV19051), ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Goor, sectie A, nummer 3212.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden door het afvoervaknummer op onze kaart in te voeren:

https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2132582.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 8 juni 2021